دسته‌بندی نشده

منابع پایان نامه و مقاله در مورد نظریه کنترل اجتماعی(ریکلس، هیرشی، گاتفریدسون و هیرشی)، نظریه همنشینی افتراقی(ساترلند) و نظریه یادگیری اجتماعی (بندورا)

۳-۵- مدل مفهومی پژوهش   مطابق با نظریه های مطرح شده در چارچوب نظری منتخب، مدل مفهومی ما برگرفته از نظریه کنترل اجتماعی(ریکلس، هیرشی، گاتفریدسون و  هیرشی)، نظریه همنشینی افتراقی(ساترلند) و نظریه یادگیری اجتماعی (بندورا) می­باشد. در نظریه­ کنترل اجتماعی، عوامل فردی و اجتماعی مانند خودپنداره، دلبستگی و تعلق، تعهد، مشارکت، باور و خود-کنترلی به […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع نظریه های کنترل اجتماعی(نظریه­ی بازداری ریکلس، نظریه­ی پیوند اجتماعی هیرشی و نظریه­ی خود-کنترلی گاتفریدسون و هیرشی)

۳-۴- چارچوب نظری پژوهش   در این پژوهش نظریه های کنترل اجتماعی(نظریه­ بازداری ریکلس، نظریه­ پیوند اجتماعی هیرشی و نظریه­ خود-کنترلی گاتفریدسون و هیرشی) و همنشینی افتراقی ساترلند در رابطه با رفتارهای پرخطر و یادگیری اجتماعی بندورا در رابطه با مهارت های اجتماعی و ارتباطی بعنوان چارچوب نظری منتخب برگزیده شده است. تفوق نظریه­ کنترل […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع نظریه ­های خط سیر

نظریه های خط سیر[۱] سومین رویکرد تکاملی است که عناصری از نظریه های خصلت پنهان و دوره­ی زندگی را باهم ترکیب می کند. فرض اصلی این نظریه این است که بیشتر از یک مسیر برای ارتکاب جرم و بیشتر از یک طبقه یا قشر از متخلفان وجود دارد؛ مسیرهای مختلفی در رابطه با حرفه­ی جنایی […]

دسته‌بندی نشده

نگارش پایان نامه در مورد نظریه­ اجبار افتراقی مارک کالوین

مارک کالوین[۱] در نظریه­ اجبار افتراقی[۲] بر این باور است که درک اجبار خیلی زود در زندگی شروع می شود، هنگامی که بچه ها اشکال تنبیهی انضباط شامل حمله های فیزیکی و اجبار روانشناختی مانند دستورهای منفی، اظهارهای انتقادی، سر به سر گذاشتن، احساس حقارت، ناله، فریاد زدن و تهدید را تجربه می کنند. از […]

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه نظریه­ عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی

نظریه­ عمومی جرم[۱] که توسط میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی[۲] در سال ۱۹۹۰ در تعدیل و بازسازی نظریه­ کنترل اجتماعی هیرشی مطرح شد، مفاهیم نظریه­ کنترل را با دیدگاه­های کلاسیک( در پذیرش این ایده که افراد اصولاً موجوداتی منفعت طلب و خودخواهند)؛ زیست – اجتماعی( در توجهی که به اهمیت شرطی شدن یا تربیت مناسب […]

دسته‌بندی نشده

راهنمای پایان نامه با موضوع نظریه ها­ی دوره زندگی

این نظریه­ها، مجرمیت و رفتار بزهکارانه را به عنوان یک فرآیند پویا در نظر می گیرند که تحت تأثیر خصوصیات فردی، ویژگی ها و تجربیات اجتماعی می باشد. زمانی که افراد در زندگی خود اقدام به مهاجرت به جاهای دیگر می کنند، آن­ها به وسیله­ی ادراکات و تجربیات متغیر، تحت تأثیر قرار گرفته و در […]