منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سلسله مراتب

پردازيم. جدول شماره52): خلاصه نتايج آناليز واريانسمدل مجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتFSig.1رگرسيون780/9133344/8976/9000/0 باقيمانده462/258309836/0 جمع212/350320– جدول شماره53): خلاصه مدلModelRR SquareAdjusted R SquareStd. …