مقالات و پایان نامه ها

مجموعه جملات انگیزشی

بسیاری از کسانی که جملات انگیزشی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، سرشار از احساس خوب مفید بودن هستند زیرا بر این باورند که کسانی که جملات آن‌ها را می‌خوانند، بلافاصله تلفن هوشمند خود را کنار خواهند گذاشت و برای ایجاد یک اپلیکیشن جدید یا نوشتن یک کتاب برنامه‌ریزی و تلاش خواهند کرد؛ اما آیا […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سلسله مراتب

پردازيم. جدول شماره52): خلاصه نتايج آناليز واريانسمدل مجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتFSig.1رگرسيون780/9133344/8976/9000/0 باقيمانده462/258309836/0 جمع212/350320– جدول شماره53): خلاصه مدلModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate1512/0262/0236/091452/0 جدول شماره54): خلاصه نتايج ضرايب محاسبه شده در معادلهمدل متغيرهاي مستقل ضرايب غير استانداردضرايب استانداردTسطح معني داري Bخطاي استانداردبتا 1 (Constant)814/1517/0–507/3001/0 سن پاسخگويان202/0072/0174/0810/2005/0 ميزان تحصيلات پاسخگويان032/0037/0045/0878/0380/0 ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان168/0040/0228/0191/4000/0 مقدار […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره عصر اطلاعات

. 3- اهميت و ضرورت تحقيق رايانه محصول حيرت انگيز فكر بشري طي ساليان اخير است كه امروزه به نحوي شگفت انگيز وارد ساختار زندگي انسان ها شده است . ورود اين ماشين متفكر به عرضه حيات آدمي اساس زندگي وي را دگرگون ساخته و معضلات ناشي از زندگي در جوامع انساني را كه نيازمند […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار

گفت که محل سکونت (شهر يا روستا) در سطح ضريب اطمينان 95 درصد نتوانسته تفاوت معناداري را در ميزان اعتياد پاسخگويان ايجاد نمايد. د) بررسي ميزان تفاوت پذيري اعتياد پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال از آنجا که در اين تحقيق متغير وضعيت اشتغال بصورت اسمي دوگانه (شاغل و بيکار) طراحي گرديده لذا براي شناخت ميزان […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره اجتماع مدار، قانون مجازات، انتقال اطلاعات

گفتار چهارم: جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي در جرايم رايانه اي 50گفتار پنجم: طبقه بندي جرايم رايانه اي در اسناد بين المللي و ملي 53بند اول: طبقه بندي اسناد بين المللي 531-گزارش جرم رايانه اي، تحليل سياست هاي قانئني سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 1986 542-توصه نامه R(89) 9کميته وزراي شوراي اروپا1989 553-سازمان پليس جنايي […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد

درک مي نمايند، امکان تبادل نظر در خانواده وجود دارد، فضاي خانواده به گونه اي است که به نظرت يکديگر توجه مي شود، امکان اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خانواده وجود دارد، والدين به نظرتان توجه مي نمايند و تا چه ميزان در خانواده تان اختلاف و عدم تفاهم وجود دارد) در پرسشنامه مطرح، […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، متادون

مصرف معتادان مورد مطالعه داراي اهميت مي باشد. با توجه به اهميت متغير، در پرسشنامه سوالي مطرح و پاسخگويان به شرح جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند. جدول15): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب نوع مواد مخدر مصرفينوع مواد مخدر مصرفيفراواني مطلقفراواني نسبيترياک1931/60شيره3210هروئين42/1کراک649/19شيشه186/5متادون42/1روان گردان00قرص هاي مخدر42/1مشروبات الکلي26/0جمع321100 داده هاي موجود در […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، مواد مخدر، مصرف مواد

جدول ذيل به سوال مطرح شده پاسخ داده اند. جدول5): توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سنگروه سنيفراواني مطلقفراواني نسبيکمتر از 15 سال16515 تا 19سال434/1320 تا 24 سال506/1525 سال و بيشتر21266جمع321100 داده هاي موجود در جدول فوق نشان مي‌دهد از مجموع 321 پاسخگوي مورد مطالعه 5 درصد گروه سني شان کمتر از 15 سال، […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر

احساس هاي سريع (speedy) نشئه، احساس گرما و سوزش در بدن، احساس غوطه وري آرام، وندرتا احساس مسخ شخصيت، تجزيه و بيگانگي دارند. گاهي توهمات بصري و شنوايي نيز ظاهر مي گردد. غالبا تغييرات عميق در تصوير ذهني بدن دگرگوني در درک زمان و مکان وهذيان پديد مي آيد .مصرف کننده ممکن است زماني مهربان […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر

آنجا که مصرف مداوم کوکائين ايجاد وابستگي بدني نمي کند لذا مصرف مقادير زياد آن مي تواند موجب مسموميت شديد فرد شود. به ويژه مصرف کوکائين از طريق تزريق و به فواصل کوتاه صورت گيرد .افرادي که در مقابل مصرف کوکائين وابستگي رواني پيدا کند اصولا مجرد از بين رفتن اثرات دارويي ان در بدن […]