حقوق

متن کامل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

استاد راهنما :

دکترجمشید شریفیان

استاد مشاور :

حجت الاسلام دکتر سید حسن شبیری زنجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع…………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع ……………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم : تمییز ایقاع از عقد………………………………………………………………………………………… 9

بند الف-استقلال و وابستگی انشاء ……………………………………………………………………………….. 10

بند ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی……………………………………………………12

بند ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع………………………………………………………………………….. 13

بند ج 1 : ایقاع قابل رد ………………………………………………………………………………………………. 13

بند ج 2 : عدم تعادل تأثیر ایجاب و قبول…………………………………………………………………………… 13

بند ج3 : بر هم خوردن شرایط متعارف عقد………………………………………………………………………… 15

بند ج 4 : اختلاط عقد و ایقاع در یک اقدام حقوقی………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع …………………………………………………………………………………….. 19

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم : نفوذ قانون………………………………………………………………………………………………….21

بند الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی……………………………………………………………………………21

بند ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………….22

مبحث سوم : اقسام ایقاع……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع………………………………………………….24

بند الف – ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………..29

بند ب- امکان وجود ایقاع خیاری………………………………………………………………………………………..30

گفتار دوم : انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاء…………………………………………………………………………37

بند الف-تحلیل صحت ایقاع معلق………………………………………………………………………………………39

بند ب- مواردی که ایقاع معلق باطل می باشد……………………………………………………………………………40

گفتار سوم : انواع ایقاع از لحاظ مطلق یا مشروط بودن……………………………………………………………. 42

گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی …………………………………………………………………… 45

بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………………………. 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………………………………. 51

مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع ………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع ………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی …………………………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات ……………………………………………………………………………………….. 59

بند ب 3: سکوت و اظهار اراده …………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ………………………………………………………………………………………………………. 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می گردد …………………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع …………………………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ……………………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع …………………………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر می باشد …………………………………………………………………. 67

بند ب: اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………………………… 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم ……………………………………………. 68

بند ب 2 : مطالعه اجمالی شرایط اکراه ……………………………………………………………………………. 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن ……………………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع …………………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع………………………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………………. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر…………………………………………………………………………….. 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع…………………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر……………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز……………………………………………………………………………………………… 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن…………………………………………………………………………………. 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع …………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد……………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی …………………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز می باشد……………………………………………………………………… 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی می باشد……………………………………………………………………… 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………………………. 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط……………………………………………………………………………………… 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………………98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع…………………………………………………………………………….. 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن ……………………………………………………………………………………… 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت…………………………………………………………………. 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………………….. 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………….. 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ……………………………………………………………………………….. 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………………….. 110

فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع …………………………………… 111

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………………… 112

گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد…………………………………………………………………………….. 113

بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………….. 113

بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می گردد ………………………………………………………………. 114

بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………………. 114

گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا…………………………………………………………………………….. 115

بند الف : ایقاع فضولی …………………………………………………………………………………………….. 115

بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت……………………………………………………. 118

گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………………….. 119

بند الف: ایقاعات مجنون…………………………………………………………………………………………….. 119

بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………… 120

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد………………………………………………. 120

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز………………………………………………………………………………………… 121

بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 124

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………………….. 125

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………………….. 126

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع……………………………………………………………………. 128

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………… 130

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین……………………………………………………….. 133

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………. 140

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 141

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده می باشد این شرایط عبارتند از:

1- قصدورضا؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده می باشد حال ایقاعات نیز مانند معاملات مانند ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان نظاره نمود در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص گردد مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن می باشد یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده می باشد و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با در نظر داشتن اهمیت این موضوع شایسته می باشد که این شرایط تعیین گردد.

بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی ذکر گردیده می باشد در ایقاع نیز لازم می باشد و بایستی در نظر گرفته گردد.

در ارتباط با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع بایستی بیان نمود، غیر از در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می گردد مانند طلاق مکره که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان می باشد که در عقود مطرح می باشد.

مقدمه

الف – اظهار مسئله

روابط افراد در جامعه تابع قانون می باشد و این قانون می باشد که بایستی ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را اظهار می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار می باشد چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع می باشد . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت می باشد ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده می باشد که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته می باشد به این عنوان حقوقی پرداخته نشده می باشد و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به اقدام حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا می باشد. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف مطالعه نمود در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص گردد مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن می باشد یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به تأثیر اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، بنابراین نیاز می باشد که شرایط صحت ایقاع مورد مطالعه قرار گیرد.

ب – سوالات اصلی

با در نظر داشتن عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛

1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟

2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟

سوالات فرعی

1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت می باشد؟

2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت می باشد؟

3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت می باشد ؟

4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت می باشد؟

ج – فرضیه ها

1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این می باشد که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و بایستی رعایت گردد.

2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع غیر از در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله می باشد.

فرضیه های فرعی

1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم می باشد.

2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع بایستی دارای اهلیت باشد.

3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری می باشد.

4- آن چیز که که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و در نظر داشتن نظم عمومی بدست می آید این می باشد که ایقاع بایستی دارای جهتی مشروع باشد.

د – روش پژوهش

روش توصیف تحلیلی می باشد.

هـ – روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.

و – پیشینه پژوهش

با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته به نظر می رسد در ارتباط با این موضوع پژوهش جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، به واقع می توان گفت بغیر از دکتر امیرناصر کاتوزیان که آن هم بطور مختصر در کتاب ایقاع و اعمال حقوقی دوره مقدماتی به این امر پرداخته، در منابع فارسی حقوق ایران کسی تا بحال متعرض این بحث نشده می باشد.

ز – ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن این که ، ایقاع یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد می باشد و در زندگی اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد شرایط صحت آن تعیین نشده می باشد ، ضرورت این امر احساسمی گردد که شرایط صحت آن تعیین گردد.

ح – اهداف پژوهش

هدف از این کوشش این می باشد که این پژوهش ، یک طرح و پیشنهاد برای قوه مقننه باشد تا با بهره گیری از این پژوهش بتواند به صورت بهتری شرایط صحت ایقاع را تعیین نماید.

ط – ساختار پژوهش

این پایان نامه در سه فصل تهیه شده، که فصل اول آن به کلیات پرداختهو بیشتر کوشش در تبیین مفهوم ایقاع و قواعد کلی آن شده می باشد وفصل دوم آن در تبیین این امر کوشش می کند که آیا شرایط صحت معامله در ایقاع هم معتبر هست؟ که این موضوع در چهار مبحث مورد مطالعه قرار گرفته و پاسخ داده گردید می باشد و نهایتاٌ فصل سوم در پنج مبحث به تبیین ضمانت اجرای فقدان شرایط صحت معامله در ایقاع پرداخته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 160

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92