No category

پایان نامه با کلید واژه های گزارشگری مالی، اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری، توزیع فراوانی

می کند.
نگاره شماره۴-۱۰توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
گزینه ها
شماره پرسش
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع
پرسش ۵
۴
۵?
۰
۰
۱۶
۲۰?
۴۲
۵۴%
۱۶
۲۱?
۷۸
۱۰۰%
پرسش ۶
۰
۰
۲
۲.۵?
۱۰
۱۳?
۵۲
۶۷?
۱۴
۱۸?
۷۸
۱۰۰%
پرسش ۷
۰
۰
۴
۵?
۱۶
۲۰?
۴۵
۵۸?
۱۳
۱۷?
۷۸
۱۰۰%
پرسش ۸
۰
۰
۲
۲.۵?
۲۲
۲۸?
۴۲
۵۴?
۱۲
۱۵?
۷۸
۱۰۰%
جمع

۴
۱?
۸
۲?
۶۴
۲۱?
۱۸۱
۵۸?
۵۵
۱۸?
۳۱۲
۱۰۰%

همانطور که در نگاره بالا مشاهده می شود در مجموع تنها ۳? از کل پاسخها به گزینه کم وخیلی کم اختصاص دارد. در حالی که گزینه های زیاد و خیلی زیاد ۷۶? پاسخها را به خود اختصاص داده اند.گزینه متوسط نیز ۲۱? از پاسخها را دریافت کرده است.
برای اینکه به روش علمی و تایید شده فرضیه اصلی اوّل آزمون گردد باید از آزمون کای دو استفاده نمود . مشخصه های آماری و نتایج حاصل از این آزمون در نگاره ۴-۱۱ نشان داده شده است.
مقدار x2 محاسبه شده برابر با ۶/۲۲ با درجه آزادی ۱۲ بدست آمده است و چون این مقدار از مقدار x2 نگاره کوانتیل ها(۰۳/۲۱x2=) بزرگتر است، پس با توجه به نمودار ۴-۹ مقدار آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار می گیرد. حال که مقدار عددی ملاک آزمون کننده در ناحیه بحرانی قرار گرفت، با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه H0 رد و فرضیه مقابل H1 پذیرفته می شود. بنابراین با اطمینان۹۵ درصد می توان نتیجه گیری کرد که گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.

نمودار(۴-۱۰) توزیع آمار آزمون x2 با درجه آزادی۱۲df= و سطح معنی داری ۰۵/۰

۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱ :
فرضیه فرعی۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
برای آزمون این فرضیه از پرسشهای ۱۱-۹ استفاده شده است. فرضیات آماری این فرضیه به صورت زیر تعریف می گردند:
H0 :گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیمگیری افزایش نمیدهد.
H1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
همانطوری که گفته شد تعداد ۳ پرسش پرسشنامه پژوهش(پرسشهای ۱۱-۹) به ویژگی های
کیفی مربوط بودن اختصاص دارد. که نگاره ۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به این پرسشها را تشریح میکند.

نگاره شماره ۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات
گزینه ها
شماره پرسش
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع
پرسش ۹
۲
۳?
۱۶
۲۰?
۴۶
۵۹?
۱۴
۱۸?
۷۸
۱۰۰%
پرسش ۱۰
۲
۳?
۶
۸?
۵۰
۶۴?
۲۰
۲۵?
۷۸

۱۰۰%
پرسش۱۱
۶
۸?
۲۲
۲?
۴۸
۶۱?
۲
۳%
۷۸
۱۰۰%
جمع

۱۰
۴?
۴۴
۱۹?
۱۴۴
۶۲?
۳۶
۱۵?
۲۳۴
۱۰۰%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *