No category

پایان نامه با کلید واژه های گزارشگری مالی، جامعه آماری، حسابرسی، بورس اوراق بهادار

بیانگر این است که فرضیه دووسه که گویای تأثیر عوامل قانونی و اقتصادی به عنوان مانعی برای انتشار گزارشهای مالی بر روی وب سایت شرکتها بوده اند، مورد تأیید واقع نمی شوند و فرضیات یک و چهار که بیانگر وجود موانع فنی و فرهنگی و اجتماعی بر سر راه انتشار گزارشهای مالی بر وب سایت شرکتها بوده اند؛ تأیید می گردند.
یافته های این پژوهش بیانگر این است که فن آوری های اینترنتی به آسانی توسط شرکتها و ذینفعان پذیرفته نمی شوند و مورد استفاده قرار نمی گیرند. برای اینکه شرکتها از طریق اینترنت بتوانند اطلاعات مالی را منتشر کنند و تغییر دهند، به آموزش گسترده‌ای نیاز دارند. استفاده کنندگان نیز به مهارت های جستجو در اینترنت، مهارت های ردیابی و مهارت های تحلیلی و تفسیری نیازمندند. همچنین یافته ای این پژوهش نشان می دهد که کامپیوتر به عنوان وسیله‌ای برای دیدن گزارشات سالیانه وسیله رضایت بخشی نیست به این دلیل که اغلب وب سایت ها بزرگ، بی حد و گاه مبهم و پیچیده به نظر می رسد.
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پژوهش دیگری توسط فیروز فریور لیلان با عنوان بررسی عوامل کمک کننده به حسابرسی در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) انجام شده است . در این پژوهش پس از معرفی اهداف و فرضیات پژوهش به معرفی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی و ارائه مقدمه ای درباره اطمینان بخشی و حسابرسی و لزوم حسابرسی در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی وریسکهای مرتبط با آن اشاره شده است وسپس به معرفی سناریوهای مختلف ارائه گزارشات مالی در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی و حسابرسی اطمینان بخش آنها پرداخته است . در ادامه به همراه معرفی زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخش (XARL) به مراحل ارائه گزارش حسابرسی در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخش (XARL) و اقدامات ایمنی بکار رفته در آن اشاره شده است نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد :
در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)هزینه حسابرسی کاهش می یابد .
در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)زمان حسابرسی کاهش می یابد .
در محیط زبان زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)دقت حسابرسی افزایش می یابد .
در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)در دسترس بودن اطلاعات حسابرسی افزایش می یابد .
در محیط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)کامل بودن اطلاعات افزایش می یابد .

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ دیباچه
هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می گردد. مسأله پژوهش موجب ایجاد پرسشهائی در ذهن پژوهشگر گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر پژوهشگر بررسی داده ها برای تأیید یا رد فرضیه ها می باشد. برای پاسخگوئی به پرسشهای پژوهش و نتیجه گیری درباره فرضیه ها پژوهشگر بایستی با توجه به داده های گردآوری شده اقدام نماید. لیکن همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها مواد خام و غیرقابل اتکایی می باشند که برای تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی پردازش گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.
بنابراین در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته می شود. نخست جامعه آماری معرفی می شود و سپس چگونگی گزینه جمعیت نمونه بیان می گردد.و سپس نحوه جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه و ابزار اندازه گیری آن و در نهایت آماره آزمون معرفی می شود.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که متعلق به گروه تعریف شده ای می باشند. (نوفرستی، ۱۳۸۰، ۱۴۵) یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه باشد.
از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران از لحاظ استفاده از سامانه های اطلاعات حسابداری، نسبت به شرکتها و مؤسسات برون از بورس دارای برتری نسبی می باشند و با توجه به اینکه جمع آوری اطلاعات و دسترسی به این شرکتها نسبت به سایر شرکتها با سهولت بیشتری صورت می گیرد بنابراین جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزینه گردیده است. قابل یادآوری است با توجه به اطلاعات گرفته شده از بانک اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ تهیه این پایان نامه تعداد ۴۳۱ شرکت در بورس پذیرفته شده بودند.
۳-۳ تعیین حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر ،مومنی،۱۳۸۴،۶) انجام هر پژوهش علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جامعه آماری وجود ندارد، بنابراین پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می آیند که از راه نمونه اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند. در نهایت از راه تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند. همانگونه که گفته شد از آنجا که جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، نمونه ای از آنها برای بررسی گزیده گردیده اند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از بین ۴۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شده است :

که در آن :
n: تعداد نمونه لازم برای برگزیدن
t: مقدار استاندارد شده که از نگاره به دست می آید. طبق تجربه بهترین حالت ۹۶/۱ می باشد.
p: ضریبی مشخص از جامعه آماری. اگر به جامعه ضریب ویژه ای نمی توان داد از ۵/ استفاده می شود.
d: میزان خطای براوردی، که در اینجا ۰۹/ در نظر گرفته شده است.
N : تعداد جامعه آماری پژوهش است. همانطوری که در قبل اشاره گردید تعداد جامعه آماری این پژوهش ۴۳۱ شرکت می باشد.

بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده بالا، تعداد ۹۳ شرکت با در نظر گرفتن دست اندرکاران مالی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدون در نظر گرفتن گروههای صنعتی به عنوان کمینه اندازه نمونه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش برگزیده گردیده است .
در نگاره شماره ۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده برای جامعه آماری و جمع آوری شده ارائه گردیده است.

نگاره شماره ۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده

جامعه آماری
تعداد شرکتها
تعداد پرسشنامه ارسالی
بدون جواب
پرسشنامه های ناقص
تعداد پرسشنامه قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴۳۱
۹۳
۱۳
۲
۷۸

۳-۴ فرضیات پژوهش
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها و متغیرها که پژوهشگر را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک نماید.
فرضیات پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:
فرضیه اصلی اول :گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تاثیر قرار می دهد.(پرسشهای ۸-۵)
فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.(پرسشهای ۱۱-۹)
فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی های کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد.(پرسشهای ۱۵-۱۲)
فرضیه فرعی۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.(پرسشهای ۱۹-۱۶)
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و اگاه می باشند.(پرسشهای ۴-۱)
۳-۵ روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .
۳-۶ جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . این امر ازراه تنظیم پرسشنامه بسته انجام شده است . در این روش پاسخ ها به صورت درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت مشخص شده که افراد پاسخ مناسب را با علامت گذاری گزینه می کنند .
پرسشنامه در بر گیرنده ۱۹ پرسش تخصصی می باشد برای هر پرسش تعداد ۵ گزینه بر حسب شدت تاثیر یعنی بر اساس مقیاس فاصله ای یا نسبی به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است .
۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات
ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است با توجه به اینکه در این مقیاس اندازه گیری پاسخها به صورت کیفی بوده (خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم) بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه ها اوزان (۵-۱) انتساب داده شده است
۳ ـ ۸ روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)
۳ـ ۸ ـ ۱ روایی پرسشنامه
منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری تا چه حد خصیصه و ویژگی مورد نظر را می سنجد. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد:
الف) روایی محتوایی
منظور از روایی محتوایی این است که محتوای ابزار یا پرسشهای مندرج در ابزار بطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از راه ابزار مازاد بر نیاز نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به سخن دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.
بنابراین، در این پژوهش در مرحله پیش مطالعه، برای بررسی محتوایی نخست بطور محدود در مرحله آغازین ، پرسشنامه ها در اختیار تعدادی (۱۵) از متخصصین فن قرار داده شد و از آنها خواسته شد، نظرات خود را در این مورد بیان نمایند آنگاه با بررسی نظرات آنان و راهنمایی های استادان راهنما و مشاور محتوای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
ب) روایی سازه ای
روایی سازه ای در ارتباط با ساختارها ، مفاهیم یا ویژگی هایی است که از طریق ابزار اندازه گیری مورد سنجش قرار می گیرند . سازه پدیده ای است که بطور مستقیم قابل مشاهده نبوده و از راه پدیده های دیگر می توان آن را دید . اعتبار سازه مربوط به چنین ویژگی هایی است ودر ارتباط با درک عوامل زیر بنایی یک اندازه گیری می باشد بنابراین تعیین وجود روایی سازه ای مشکل تر و پیچیده تر از تعیین وجود روایی محتوایی است . یکی از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *