No category

پایان نامه با کلید واژه های گزارشگری مالی، اطلاعات مالی، حسابداران، صورت های مالی

شود. به طور مثال : در شرکت الف، حسابهای دریافتنی خالص اسفند ۱۳۸۵ برابر ۱۵۰۰۰۰ ریال است، این اطلاعات به صورت زیر توسط زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) دریافت یا تعریف می شود:

(طبقه بندی)
“دارایی های جاری خالص حسابهای دریافتنی”= item Type
Period= “1385/12/30 150000 / item = Ci
پس از اینکه اطلاعات به صورت طبقه بندی شده در XBRL تعریف شدند، نتایج حاصله در مستند نمونه ذخیره می شوند.
بسیاری فکر می کنند که تمام این اطلاعات در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) باید باز شوند، تا کاربر بتواند قسمتی از اطلاعات را استفاده کند این برداشت درست نیست، زیرا تنها اطلاعات و حقایقی را که کاربر می خواهد از آنها استفاده یا مشاهده کند در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) باز می شود. در واقع سطح نیاز اطلاعاتی کاربر، تعیین کننده سطح اطلاعاتی است که باید باز شود. ( مداحی ، ۱۳۸۶ ، ۲۲-۱۹ )
۲-۳-۵ فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
نمودگر شماره ی ۲-۲ فرآیند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، را نشان می دهد . واحد های تجاری ملزم هستند اطلاعات بازرگانی را به استفاده کنندگان بسیار به ویژه مراجع نظارتی گزارش کنند . بیشتر این اطلاعات بین بسیاری از استفاده کنندگان مشترک است ولی ممکن است شکل داده های مورد نیاز هر استفاده کننده متفاوت باشد . همچنین ممکن است برخی از استفاده کنندگان اطلاعات دیگری نیاز داشته باشند ، ولی در این مثال فقط اطلاعات مشترک مورد بحث قرار می گیرد .
این نمودگر ، مثال هایی از نیاز به گزارش های گوناگون را بر اساس داده های یکسان بیان می کند . یکی از هدف های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)کاهش دوباره کاری های دستی است که معمولا برای برآورده کردن نیاز های هر یک از استفاده کنندگان ضروری است . اگر کلیه ی نیاز ها را بتوان با استفاده از فن آوری ایکس ام ال ، یا زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)و به وسیله تبدیل داد های یکسان به اشکال گوناگون برآورده کرد ، آن گاه بسیاری از فرآیند های تکراری گزارشگری را حذف نمود .

نمودار شماره ۲-۲ : فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

در ادامه مراحل گوناگون فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تشریح می شود . برای هر مرحله نقشی که حسابداران می توانند عهده دار باشند . به طور خلاصه بیان می شود و مهارت های لازم نیز مورد بحث قرار می گیرد و هر جایی که ممکن باشد مقایسه ای بین رویه های موجود در گزارشگری مالی به عمل می آید .
۲-۳-۵-۱ استاندارد های ایکس ام ال
نقطه شروع هر زبان ایکس ام ال ( که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، فقط یکی از آنهاست ) توصیه های ایجاد شده به وسیله کنسرسیوم www (w3c ) است . در ایجاد هر توصیه ( پیشنهاد ) w3c حداقل سه مرحله وجود دارد .
خصوصیات۴۸
پیش نویس۴۹
توصیه ( پیشنهاد )۵۰
هر توصیه ی خاص w3c ممکن است چندین دفعه این فرآیند را طی کند . زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)هم اکنون از توصیه های زیر استفاده می کند .
XML
XML schema
XML Namespace
XPath
XSLT
توصیه های ایکس ام ال معمولا به وسیله متخصصین فنی نوشته می شود . احتمالاً حسابداران زیادی در این نقطه از فرآیند درگیر نیستند .
۲-۳-۵-۲ خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، ترکیب ( نحو ) و قواعد این زبان را تشریح می کند . این خصوصیات ، کد نرم افزاری است که اطلاعات مالی ارائه شده و به وسیله این زبان را توصیف می کند . تیم خصوصیات تعیین می کند که کدام توصیه ها برای گزارشگری تجاری مناسب است و چگونه باید برای این گزارشگری از آنها استفاده کرد . این خصوصیات کار تهیه کنندگان و برنامه نویسان را در ایجاد مستندات دیجیتال قابل مبادله تسهیل می کند . همچنین استفاده کنندگان اطلاعات مالی را قادر می سازد تا اطلاعات بازرگانی گزارش شده سازمان های مختلف را مورد مقایسه قرار دهند ، حتی اگر اطلاعات در اصل در اشکال ناسازگار تهیه شده باشد .
خصوصیات این زبان در ابتدا به وسیله کار گروه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل در زمینه خصوصیات ، تهیه شد. هر نگارشی از خصوصیات چند مرحله را طی می کند :
معمولا پیش نویس هایی در کار گروه خصوصیات تهیه می شود .
هنگامی که کارگروه خصوصیات ، خصوصیات را در مرحله مناسب مورد رسیدگی قرار می دهد ، یک پیش نویس کاری داخلی برای تفسیر و نظردهی در داخل اجتماع وسیع زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، ( فقط سازمان های عضو ایکس بی آر ال ) توزیع می شود .
مرحله بعدی پیش نویس کاری عمومی است که در کل جامعه تجاری توزیع می شود .
در سال ۲۰۰۰ میلادی نگارش۱۰۰ خصوصیات منتشر شده و مرجع وضع مقررات احتیاطی استرالیا (APRA ) اولین سازمانی بود که سیستمی را براساس نگارش ۱۰۰ خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، به کار گرفت . سایر نگارش ها به شرح زیر منتشر شد .
نگارش ۲۰۰ – دسامبر ۲۰۰۱
نگارش a200 – نوامبر ۲۰۰۲
نگارش ۲۰۱ – دسامبر ۲۰۰۳
نگارش ۲۰۱ – با اصلاحات – دسامبر ۲۰۰۴
همچنانکه ایکس ام ال گسترش می یابد ، خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، روز آمد می شود تا اگر استفاده از استاندارد های جدید ایکس ام ال برای زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، مناسب باشد ، بکار گرفته شود . ولی ، بر طبق صورت جلسات کمیته استاندارد های بین الملل (۱۹-۱۱ ص ص ، ۲۰۰۱ ) ، کمیته راهبری زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل در نوامبر ۲۰۰۴ موافقت کرد که هسته خصوصیات این زبان در نگارش ۲۰۱ برای یک دوره ی حداقل سه ساله از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ پایدار باقی بماند .
مهارت های لازم برای ایجاد خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
برای درگیر شدن در نوشتن یا روز آمد کردن خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، شناخت فن آوری های ایکس ام ال موجود در پس خصوصیات ، چگونگی تهیه گزارش های بازرگانی ، و چگونگی استفاده از آنها در اجتماعی گسترده ، مهم است . برای ایجاد خصوصیتی که اعتباری برای استفاده کنندگان اطلاعات بازرگانی ندارد یا برای آنها مربوط نیست ، جایی وجود ندارد .
بنابراین ، اعضای درگیر در ایجاد خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، به ترکیبی از مهارت ها نیاز دارند یا کار گروه باید از افرادی با مهارت های مکمل تشکیل شود . برخی از آنها ممکن است حسابدارانی باشند که شناخت خوبی از توصیه های گوناگون ایکس ام ال مورد استفاده در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، داشته باشند . برخی دیگر ممکن است از مبانی حسابداری آگاهی داشته باشند ولی از توصیه های ایکس ام ال به تفصیل آگاه باشند .
۲-۳-۵-۳ طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، برای گزارشگری مالی
مرحله ی بعدی در فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، طبقه بندی برای گزارش های مالی است . برای ایجاد طبقه بندی در حال حاضر بر استاندارد های بین المللی حسابداری و اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا تاکید می شود . به محض اینکه این کار به اتمام رسید می توان سایر طبقه بندی های خاص را در سطح کشور ها و صنایع ایجاد کرد .
طبقه بندی های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، شرح استاندارد ارائه اطلاعات مالی و گزارش های حسابداری است . با زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تهیه کنندگان اطلاعات مالی به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه های داده های حسابداری متصل می شوند و آنها از این زبان برای کد کردن داده های ذخیره شده به شیوه ای استاندارد و بر اساس این طبقه بندی استفاده می کنند . برای مثال ، یک گزارش سالانه دیجیتال شامل تجزیه و تحلیل ، تشریح مطالب مدیریت ، صورت های مالی ، یادداشت های توضیحی و گزارش حسابرسی است که همگی در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، کد شده است ( shin, 2003 ) .
طبقه بندی های زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)و سایر مستندات آن ، مشابه شیوه استاندارد های ایکس ام ال مراحل گوناگون را طی می کند . این مراحل عبارتند از :
پیش نویس های کاری داخلی
پیش نویس های کاری معمولی
تایید
تصویب
شیوه های ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)برای گزارشگری مالی
چند روش برای ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)وجود دارد :
جمع آوری گزارش های سالانه سازمان های گوناگون و ایجاد عناصر بر اساس اقلام مشترک موجود در گزارش ها .
استفاده از نمونه ای از صورت های مالی مورد رسیدگی چهار شرکت بزرگ حسابرسی و سایر الگوهای گزارشگری مالی موجود و ایجاد عناصر بر مبنای اقلام فهرست شده .
مطالعه ی استاندارد های حسابداری مربوط و ایجاد عناصر بر مبنای آن چه به عنوان افشاهای توصیه شده را نیز شامل شود .
هیچ یک از روش ها کامل نیست بنابراین ضروری است ترکیبی از روش ها استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که همه نیاز ها و الزامات در طبقه بندی گنجانده شده است .
مهارت های لازم برای ایجاد طبقه بندی
برای درگیر شدن در ایجاد طبقه بندی در سطح استاندارد های بین المللی حسابداری آگاهی قابل ملاحظه از استاندارد های بین المللی و قدری آگاهی درباره ی خصوصیات کنونی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)لازم است .
در طی مراحل گوناگون ایجاد طبقه بندی IFRS ، سندی به وسیله کار گروه دامین ایکس بی آر ال بین الملل ( که ناظر بر ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)بین الملل است ) تهیه شد تا به ایجاد کنندگان طبقه بندی کمک کند و بین طبقه بندی های مختلف گزارشگری مالی ایجاد شده در آمریکا و سایر کشور ها یکنواختی به دست دهد . این سند ، معماری طبقه بندی گزارشگری مالی (FRTA ) نام گرفت (Hamscher, 2004 ) . آگاهی ایجاد کنندگان طبقه بندی از مقررات این سند ضروری است .
پس از آنکه یک طبقه بندی ایجاد می شود بررسی آن در چند سطح ضروری است .مک دونالد (۲۰۰۴ ) روش هایی را برای این بررسی پیشنهاد کرده است :
بررسی در سطح جهانی تا اطمینان حاصل شود کلیه ی بخش های اصلی صورت های مالی اساسی را در بر گرفته است .
بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در رابطه با تطبیق استاندارد های حسابداری و الزامات خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL).
مرور زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)برای رسیدگی به این موضوع که طبقه بندی ، الزامات خصوصیات این زبان را بر آورده می کند و شامل اقلامی نیست که مطابق خصوصیات آن نباشد .
۲-۳-۵-۴ نرم افزار های حسابداری سازگار بازبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
همچنانکه زبان توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *