No category

پایان نامه با کلید واژه های گزارشگری مالی، اطلاعات مالی، گزارشهای مالی، دسته بندی

حسابداری در شرکتهای امارات متحده عربی به کار بندد. (http://WWW.hesabras.org/newsdetail-fa-580.html)
انجمن بین المللی مدیران مالی (FEI) استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) را جزو چالشهای رده اول خود برای گزارشگری مالی در سال ۲۰۰۷ قرار داده است و می گوید با افزایش کاربرد داوطلبانه درطی سال، گسترش این زبان شتاب بیشتری بخود خواهد گرفت. استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)درفهرست چالشهای انجمن از رتبه نهم در سال ۲۰۰۶ به رتبه سوم در سال ۲۰۰۷ ارتقا یافته است. (http://WWW.hesabras.org/newsdetail-fa- 1167 .html)

۲-۳-۲ تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) ، یک سامانه گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که برای تهیه و تبادل الکترونیکی گزارشهای مالی در سراسر جهان، ایجاد شده است. این زبان در کل درباره برچسب‌گذاری۳۷ الکترونیکی داده ها است و آن را می توان با رمزینه۳۸ مقایسه کرد. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، شکل بسط یافته XML است .این دو زبان توسعه پذیر هستند. زبان توسعه پذیر بدین معنی است که بعد از طراحی، در تاریخ های بعدی به سهولت می توان ترکیب هایی جدید را به آن افزود. هدف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، فراهم ساختن مجموعه ای استاندارد از برچسب های XML است که میتوان از آن برای ایجاد مستندات نمونه استفاده کرد. سپس این مستندات نمونه ۳۹ را میتوان در فرمت‌های گوناگون نمایش داد. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، در پی وضع استانداردهای جدید حسابداری نیست؛ بلکه می‌کوشد تا برچسب‌های مبتنی بر XML را که در گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد استاندارد نماید، به طوریکه گزارشهای مالی تهیه شده به وسیله سازمان‌ها را به منظور نظارت یا سایر اهداف بتوان راحتر مقایسه کرد. (Jim , Richard & et al , 2004 , 1)
زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) که خلاصه شده عبارت زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر و متناظر با زبان اینترنتی HTML در حوزه مالی است به بیانی ساده ابزاری است که می‌تواند برای ورود اطلاعات به سامانه، از سوی تولید کننده اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و افزون بر آن طبقاتی را که اطلاعات ورودی به آن تعلق دارد، نیز مشخص کند. به عبارت دیگر این زبان در سطح وسیعی از جزئیات، نشان دهنده ماهیت هر یک از اطلاعات وارد شده به سامانه به عنوان درآمد، هزینه، دارایی و یا بدهی است. روش کار نیز به این ترتیب است که به محض قالب بندی داده ها، استفاده کنندگان می‌توانند آنها را بازیافت کنند، در نرم‌افزارهای صفحه گسترده قرار دهند، و پس از انجام بررسی ها به هر حالتی که می‌خواهند آنها را تحت کنترل درآورند. آنها همچنین می توانند پرسشهای شرطی متعددی طرح و نمودارهای متفاوتی را بر اساس اطلاعات حال، گذشته و برنامه های آینده رسم کنند و آنها را بر اساس روش های مشخص شده با شرکت های مشابه مقایسه کنند. اطلاعات دریافتی بر اساس هر زبان، هر نوع واحد پولی و حتی تحت هر یک از قواعد حسابداری (به عنوان مثال استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یا اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا) بررسی کرده و پاسخ های فوری و مجازی خود را از رایانه بدست بیاورند. (منصوری ، ۱۳۸۵ ، ۷۵)
۲-۳-۳ علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
در مفهومی گسترده وب مخزنی بزرگ و مرتبط (رابطه بی ربط و آزاد) از داده‌ها است که در برگیرنده مقداری بی‌نظیر از اطلاعات است. همچنانکه شرکتها از روش‌های استخراج داده‌ها استفاده می کنند تا روابط بین مخازن داده های خود را استخراج یا کشف کنند، افراد همواره درگیر استخراج اطلاعات از وب هستند. تا روابط اطلاعات مالی و داده‌های عملکرد واحد تجاری که بر روی وب موجود است را استخراج یا کشف نمایند. مسئله این است که همچنانکه وب رشد می کند سختی تعیین محل و جستجوی اطلاعات مشخص بر روی وب نیز رشد می کند سه مسئله اساسی و زیر بنایی وجود دارد که به مشکل عمومی و استخراج داده از وب مربوط می شود:
۱- در حال حاضر الگویی وجود ندارد تا بتوان از آن به طور خاص برای تعیین محل اطلاعات مالی و اطلاعات عملکرد واحد تجاری استفاده کرد (مسئله کشف منبع۴۰). مسئله‌ی تعیین محل داده های مالی در وب را “کشف منبع” می گویند.
۲- الگویی قوی یا دارای ساختار خوب برای طبقه بندی داده ها بر روی وب وجود ندارد (مسئله تشخیص نشانه یا برچسب) ۴۱. شناسائی ویژگی ها یا نشانه های مالی صورتهای مالی در وب را “شناسایی نشانه ها” می گویند.
۳- سایت های وب برای گزارشگری مالی، از الگوهای موجود به طور ناسازگار استفاده می‌کنند (مسئله استاندارد۴۲) (Ali Saeedi et al , 2005 , 28- 30 )
بر طبق پژوهش فارستر۴۳ که در سال ۲۰۰۲ انجام شد، شرکتهای آمریکائی ۴۰۴ بیلیون دلار را به کارکنانشان پرداختند تا اطلاعات تجاری کلیدی و مهمی را در قالب گزارشهای مناسب به دست آورند. این مبلغ، ۱۱ درصد از کل حقوق و مزایای پرداخت شده در ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. از طرفی بررسی اطلاعات و گزارشگری مالی مملو از مشکلات و ناکارایی هاست این عوامل باعث سوءاستفاده می شود مانند رسوایی شرکت انرون.
استفاده کنندگان اطلاعات تجاری، با استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) نیازی به تبدیل اطلاعات تجاری از شکلی به شکل دیگر ندارد و این امر باعث افزایش سرعت گزارشگری نیز می‌شود. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) به طور بالقوه این توانائی را دارد تا مدل های تجاری و بازارهای جدید را با اطلاعات تجاری و گزارشگری تجاری مرتبط سازد. زیرا زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) با تهیه یک ساز و کار استاندارد برای نام‌گذاری، طبقه بندی، تولید، مصرف، انتشار و تبدیل اطلاعات مالی، موانع و مشکلات مربوط به ناتوانی های ساختاری تولید برنامه های غیر متصل به سطوح داده‌ها را از بین می برد. در نتیجه زمانی که از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) استفاده می شود، اطلاعات تجاری می‌توانند بسته بندی و قیمت گذاری شوند که باعث کاهش زمان و هزینه تولید اطلاعات و نیز کاهش زمان دسترسی به اطلاعات تجاری می شود. ( بزرگ اصل، رکنی پور، ۱۳۸۵ ، ۸۷-۸۶ )
برای مثال شرکتها در سالهای قبل از ۲۰۰۴ اطلاعات مالی خود را در فرمت های HTML و Excel ، فایل های گرافیکی و Word که اغلب به عنوان یک برنامه تک کاربردی و با اهداف محدود طراحی می‌شدند ذخیره و تبدیل می کردند. همچنین اغلب این فرمت ها به دلیل این که فایل شاخص گذاری نبودند توسط موتورهای جستجو قابل ردیابی نبودند.( ۲۹Ali Saeedi et al , 2005 , )
به همین دلیل این ساختارها قابلیت اتکای اطلاعات مندرج در گزارش را افزایش نمی‌دهند و تنها به عنوان یک فرستنده‌ی اطلاعات از تولید کننده به مصرف کننده می‌باشند. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) تک کاربردی بودن برنامه های مالی و مراحل اضافی مربوط به گزارشگری، انتقال و باز کردن اطلاعات را حذف می کند و باعث می شود که اطلاعات تجاری با انواع بسته‌های نرم‌افزاری قابل خواندن باشد.
حذف این موارد، مزیت های مهمی را از قبیل سرعت، کیفیت و قابلیت اتکای پردازش اطلاعات تجاری و سطوح مختلف واحد تجاری را ایجاد می کند. این مزیت ها باعث بوجود آمدن حمایت از تصمیمات مدیریت و تصمیمات دیگر استفاده کنندگان اطلاعات تجاری می‌شود. امروزه یکی از ضعف های مهم گزارشگری تجاری مشکل بروز رسانی آنهاست. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید زمان و هزینه زیادی صرف شود. حتی در برخی از موارد به روز رسانی اطلاعات ممکن نیست. زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) اطلاعات به روز رسانی شده را به طور واضح نشان می دهد تا اطلاعات به روز شده در دسترس مدیران اجرایی و اشخاص خارج از شرکت باشد.
۲-۳-۴ زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟
برای اینکه نشان دهیم زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند باید چند اصطلاح کاربردی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) را بدانیم:
برچسب۴۴ : برچسب ها را می توانیم یک واژه یا یک گروه واژه کلیدی بدانیم که همانند یک کانال عمل می کنند و کاربر را به اطلاعات مرتبط به برچسب ها راهنمایی می کند. از برچسب برای چسب گذاری عناصری چون متن و نگاره استفاده می شود تا برای مرورگرهای وب مشخص شود که این عناصر را چگونه به کاربرد نشان دهند و به عملیاتی چون فعال کردن یک پیوند از طریق فشردن یک کلید یا ماوس چگونه پاسخ دهند.
برچسب لزوماً یک واژه تنها نیست. ممکن است چند واژه یا یک جمله برچسب شود. به طور مثال “حقوق صاحبان سهام” می تواند یک برچسب باشد که با کلیک کردن بر این برچسبها در زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) گزینه های مرتبط با آن ظاهر می شود. برچسبها با توجه به رفتار کاربران ایجاد می‌شوند. هرکابر می تواند برای موضوعی که می خواهد برچسب تعریف کند تا هم به خود و هم به دیگران در جستجوی اطلاعات کمک کند.
طبقه بندی۴۵: طبقه بندی فرایند دسته بندی مجموعه ای از داده هاست. در صورتی که ایده‌آل فکر کنیم، با استفاده از طبقه بندی می توان تعدادی فایل و مستندات را به یک منبع اطلاعاتی تبدیل کنیم، به طوری که توسط کاربر قابل مرور، جستجو و پیمایش باشد. طبقه بندی را میتوان با ساختار پوشهها مقایسه کرد.
با این تفاوت که دسته بندی داده ها قوانین دارد. به عبارت ساده تر محیط درگاه۴۶ باید دارای ساختار منظمی باشد. این ساختار که در اغلب موارد شامل تعداد زیادی پیوند می باشد.
به کاربر کمک می کند که اطلاعات را سریع تر پیدا کند. این نوع سازمان دهی اطلاعات طبقه بندی نامیده می شود.
مستند نمونه۴۷: زمانی که یک طبقه بندی درست می شود داده ها در آن قرار میگیرد و پردازش میشوند. نتایجی که از آن بدست می آیند مستند نمونه نام دارد که شامل رشته‌ای از دادههای برچسبگذاری شده می باشد.
مستند نمونه یکی از روش های بیان ساختار اطلاعاتی یک فایل است، کاربر می تواند با استفاده از مستند نمونه داده ها، قالب و مجموعه برچسبهای لازم برای تعیین ساختار اطلاعات را به طور دلخواه تعریف کند.
دادگاه: دادگاه در اصل مجموعه ای از اطلاعات است. این واژه از علم رایانه سرچشمه می‌گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد. یک تعریف ممکن این است که دادگاه مجموعه‌ای از رکوردهای ذخیره شده در رایانه با یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه ای است که می تواند به پرسش های کاربر پاسخ دهد.
وقتی اطلاعات تجاری را وارد برنامه می کنیم، هر یک از این اطلاعات طبقه بندی با برچسب‌های مربوط به برنامه علامت گذاری می شوند.
در واقع این اطلاعات توسط طبقه بندی برای برنامه تعریف می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *