No category

پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، گزارشگری مالی، تصمیم گیری، رشته تحصیلی

روشهای آزمون روایی سازه ای ، مقایسه یافته های پژوهش با نتایج پژوهشهای مستقل مشابه است . در این صورت اگر نتایج به هم نزدیک باشد ، اعتبار سازه ای تایید می شود . اما وجود تفاوت های جدی می تواند بیانگر نبود روایی سازه ای باشد . که با مقایسه نتایج و یافته های پژوهش با نتایج پژوهشهای قبلی ، متجانس بودن آن تایید شد .
۳ـ۸ـ۲ پایایی ابزار پژوهش
پایایی ابزار پژوهش که از آن به اعتبار و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صنعتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
یکی از معروفترین معیارهای سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفای کرونباخ است که بصورت زیر تعریف می شود:

که در آن:
: واریانس پرسش iام
: واریانس مجموع پرسشها
K: تعداد سوالهای پرسشنامه
هرچه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده پایایی بیشتر و هرچه مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است. نتیجه حاصل از بررسی کل پرسشنامه نشان می دهد که مقدار آلفا برابر با ۸۹۳/۰ است.
برای بررسی بیشتر و محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از اجزاء پرسشنامه با در نظر گرفتن تنها پرسشهای مربوط به شاخص میزان آگاهی مدیران از گزارشگری مالی تحت وب، آلفای محاسبه شده برابر با ۷۲/. است و برای شاخص ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، آلفای محاسبه شده برابر با ۸۹۷/. است.
نتیجه محاسبات بالا نشان می دهد که این پرسشنامه به لحاظ برخورداری از همبستگی درونی مورد تایید است. به این ترتیب ابزار پژوهش دارای پایایی بالایی بوده و توانایی سنجش متغیرهای پژوهش را دارا می باشد.
۳-۹- آماره آزمون:
در آزمونهای ناپارامتری فرضیات مربوط به پارامترهای خاص جامعه را آزمایش نمی کنند، در واقع این آزمونها فرضیات مربوط به شکل توزیع جامعه، گرایش به مرکز یا ارتباط بین دو صفت را مورد آزمایش قرار می دهند. این آزمونها به پیش فرضهای اندازه گیری فاصله ای باتوزیع های نرمال و یکسانی واریانس نیاز ندارند و در مورد داده های مقیاس اسمی و رتبه ای به کار می روند (منصورفر، ۱۳۷۶،۱۷۶).
برای آزمون فرضیات طراحی شده از روش آماری x2(کای دو) استفاده می گردد.
مهمترین آزمون ناپارامتری آزمونx2 است. اساس و پایه این آزمون بررسی فراوانی های مشاهده شده که در طرح های پژوهشی جمع آوری شده اند، با فراوانی های مورد انتظار است. در این آزمون بررسی می شود که آیا تفاوت بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی نظری مورد انتظار، دارای تفاوتی منظم و معنی دار است، یا ناچیز و حاصل شانس است(نوفرستی، ۱۳۸۰،۱۱۸).
فرضیات آزمون:
توزیع فراوانی مشاهده شده باتوزیع فراوانی مورد انتظار یکسان نمی باشد. :H0
توزیع فراوانی مشاهده شده با توزیع فراوانی مورد انتظار یکسان می باشد. :H1
محاسبه آماره آزمون:
تابع آماره بصورت زیر می باشد:

که در آن:
F0 = فراوانی مشاهده شده
Fe = فراوانی نظری مورد انتظار
ناحیه بحرانی:

داوری و تصمیم گیری:
مقدار عددی ملاک آزمون کننده بر اساس تابع نمونه ای آزمون که تعریف شده است، مشخص می شود. اگر مقدار عددی ملاک آزمون کننده در ناحیه بحرانی قرار گرفت، فرضیه H0 رد و فرضیه مقابل H1 پذیرفته می شود. در صورتی که مقدار عددی ملاک آزمون کننده در ناحیه بحرانی قرار نگیرد، آنگاه نمی توان فرضیه H0 را رد نمود و آن را به عنوان یک فرضیه درست حفظ می کنیم.
بنابراین اگر x2 محاسبه شده از مقدار x2 نگاره کوانتیل ها با درجه آزادی df=(k-1)(c-1) بزرگتر باشد فرض H0 رد و فرض H1 مورد پذیرش قرار می گیرد و اگر x2 محاسبه شده از x2 نگاره کوانتیل ها با درجه آزادی df=(k-1)(c-1) کوچکتر باشد فرض H0 مورد پذیرش قرار می گیرد و فرض H1 رد می شود .
ناحیه بحرانی این پژوهش می باشد که در نمودار(۳-۲) ارائه گردیده است.

نمودار(۳-۳) توزیع آمار آزمونx2 با درجه آزادیdf=(k-1)(c-1) و سطح معنی داری ۰۵/۰

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ۱ دیباچه
تجزیه و تحلیل به عنون فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهشی است. به طور کل، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود (دلاور، ۱۳۸۰، ۲۱۸) این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل های آماری داده های پژوهش اختصاص دارد و نتایج پژوهش را در سه قسمت ارائه می کند.
قسمت اول در مورد نتایج بدست آمده از تحلیل اطلاعات مرتبط با اعتبار پرسشنامه های تکمیل شده است که در فصل قبل به تفصیل بیان شد. در قسمت دوم اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان به پرسشنامه (اطلاعات جمعیت شناسی) گزارش می شود وقسمت سوم حاوی نتایج آزمون فرضیه های پژوهش می باشد.

۴ـ۲ اطلاعات جمعیت شناسی
در این قسمت اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان که از پرسشهای ۱ تا ۶ پرسشنامه استخراج گردیده است، ارائه می گردد.
نگاره شماره ۴-۴ توزیع فراوانی ” جنسیت”
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
۶۴
۸۲
زن
۱۴
۱۸
جمع
۷۸
۱۰۰

نمودار شماره ۴-۴ توزیع فراوانی ” جنسیت”

در نگاره و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد، ۸۲% (۶۴ نفر) مرد و ۱۸% بقیه (۱۴نفر) زن هستند.
نگاره شماره ۴-۵ توزیع فراوانی “سمت شغلی”
سمت شغلی
فراوانی
درصد
مدیر عامل
۶
۸
مدیر مالی
۲۴
۳۱
رئیس حسابداری
۳۲
۴۱
کارشناس مالی
۱۶
۲۰
جمع
۷۸
۱۰۰

نمودار شماره ۴-۵ توزیع فراوانی “سمت شغلی”
در نگاره و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۴۱% معادل ۳۲ نفر) در سمت “رئیس حسابداری” و کمترین درصد از پاسخ دهندگان (۸% معادل۶ نفر) در سمت مدیر عامل هستند.
سایر طبقات نیز مربوط به مدیر مالی (۳۰% معادل ۲۴ نفر) و کارشناس مالی (۲۰% معادل ۱۶نفر) می باشد.
نگاره شماره ۴-۶ توزیع فراوانی “مقطع تحصیلی”
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
دکترا
۶
۸
کارشناسی ارشد
۲۸
۳۶
کارشناسی
۴۰
۵۱
کاردانی
۴
۵
جمع
۷۸
۱۰۰

نمودار شماره ۴- ۶توزیع فراوانی “مقطع تحصیلی”

در نگاره و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۵۱% معادل ۴۰ نفر) در مقطع “کارشناسی” و کمترین درصد از پاسخ دهندگان (۵% معادل ۴ نفر) تنها تا مقطع کاردانی تحصیل نموده اند.
به ترتیب کارشناسی ارشد با ۳۶% (معادل ۲۸نفر)و مقطع دکتری با (۸% معادل ۶ نفر) سایر طبقات را به خود اختصاص داده اند.
نگاره شماره ۴-۷ توزیع فراوانی “رشته تحصیلی”
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
حسابداری
۴۸
۶۲
مدیریت مالی
۱۱
۱۴
مدیریت(سایرگرایش ها)
۱۱
۱۴
اقتصاد
۴
۵
سایر
۴
۵
جمع
۷۸
۱۰۰

نمودار شماره ۴-۷توزیع فراوانی “رشته تحصیلی”

در نگاره و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۶۲% معادل ۴۸ نفر) در رشته “حسابداری” و کمترین درصد از پاسخ دهندگان (۵% معادل ۴ نفر) در رشته تحصیلی اقتصاد و سایر رشته های دیگر تحصیل نموده اند.
به همین ترتیب گرایش های مختلف رشته مدیریت ، به طور مساوی در مجموع ۲۸درصد (معادل ۲۲نفر) فراوانی ها را به خود اختصاص داده اند.

نگاره شماره ۴-۸ توزیع فراوانی “تجربه کاری در حرفه”
تجربه در حرفه
فراوانی
درصد

درصد فراوانی تراکمی
کمتر از ۵ سال
۸
۱۰
۱۰
بین ۵ تا ۱۰ سال
۲۴
۳۱
۴۱
بین ۱۰ تا ۱۵ سال
۱۸
۲۳
۶۴
بین ۱۵ تا ۲۰ سال
۲۴
۳۱
۹۵
بالاتر از ۲۰ سال
۴
۵
۱۰۰
جمع
۷۸
۱۰۰

نمودار شماره ۴-۸ توزیع فراوانی “تجربه کاری در حرفه”
در نگاره و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ نفر از پاسخ دهندگان بیشترین درصد (۳۱% معادل ۲۴ نفر) تجربه کاری “بین ۵ تا ۱۰ سال ” داشته و کمترین درصد از پاسخ دهندگان (۵% معادل ۴ نفر) بیش از ۲۰ سال تجربه دارند.
همچنین سایر طبقات نیز مربوط به “تجربه کاری بین ۱۵ تا ۲۰ سال” با ۳۱درصد(معادل ۲۴ نفر) ،تجربه کاری بین ۱۰ تا ۱۵ سال با ۲۳درصد(معادل ۱۸نفر) و” کمتر از ۵ سال تجربه” ۱۰درصد (معادل ۸نفر) است.
نگاره شماره ۴-۹ توزیع فراوانی “نوع فعالیت شرک
سمت شغلی
فراوانی
درصد
خدماتی
۱۴
۱۸
بازرگانی
۲۰
۲۶
تولیدی
۳۶
۴۶
مالی و اعتباری
۸
۱۰
جمع
۷۸
۱۰۰

نمودار شماره ۴-۹ توزیع فراوانی “نوع فعالیت شرکت”
در نگاره و نمودار بالا مشاهده می شود که از مجموع ۷۸ شرکت که در این بررسی حضور داشته اند، بیشترین درصد ( ۴۶ % معادل ۳۶ شرکت ) شرکت تولیدی بوده اند و کمترین درصد (۱۰% معادل ۸ شرکت ) موسسه مالی و اعتباری بوده اند.
سایر شرکت ها نیز با زمینه فعالیت بازرگانی (۲۶درصد معادل ۲۰عدد) و خدماتی (۱۸درصد معادل ۱۴شرکت ) در این پژوهش مشارکت کرده اند.

۴-۳ آزمون فرضیات
در این قسمت از فصل چهارم، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می گردد:
برای آزمون فرضیات بوسیله آزمون کای دو(x2) و نگاره دو بعدی برای هر آزمون در نظر گرفته شده است. بدین صورت که پرسشهای مربوط به هر فرضیه سطرهای آن نگاره و طیف های خیلی زیاد تا خیلی کم، به ترتیب ستون های آن را تشکیل می دادند. هنگام محاسبه مقدار آماره آزمون بر اساس فراوانی های مورد انتظار برابر بدست آمد.
در این پژوهش سعی در ارزیابی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر تصمیم گیری استفاده کنندگان نسبت به ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آگاهی مدیران شرکت های ایران از گزارشگری مالی تحت وب،داشته ایم.به این منظور پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۹ پرسش طرح گردیده است که از طریق آنان به سنجش متغیر های پژوهش پرداخته می گردد تا بر اساس آن فرضیه های مربوطه آزمون گردد.

۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول:
فرضیه اصلی اوّل: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.
برای آزمون این فرضیه از پرسشهای ۸-۵ استفاده شده است. فرضیات آماری این فرضیه به صورت زیر تعریف می گردند.
H0: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار نمی دهد.
H1: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.
همانطوری که گفته شد تعداد ۴ پرسش پرسشنامه پژوهش (پرسشهای ۸-۵) به ویژگی های کیفی اختصاص دارد. که نگاره شماره ۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخ به این پرسشها را تشریح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *