رشته مدیریت

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

با عنوان : ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش: مالی

عنوان:

ارزیابی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید معینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 اهمیت موضوع 6
1-3 اظهار مسئله 7
1-4 اهداف تحقيق 9
1-4-1 هدف کلی 9
1-5 فرضيه‎ها و فرضيه اهم 10
1-6 قلمرو پژوهش 10
1-7 پرسشنامه و جامعه آماری 10
1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی 11
1-8-1 مفهومی 11
1-8-2 عملیاتی 13
1-9 اختصار فصل اول 14
فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 16
2-2 تعریف سکوت سازمانی 17
2-3 سکوت و آواي سازمانی 18
2-4 انواع سکوت سازمانی 19
2-4-1 سکوت مطیع 19
2-4-2 سکوت تدافعی 20
2-4-3 سکوت نوع‌دوستانه 20
2-5 عوامل مؤثر بر رفتار سكوت كاركنان 22
2-6 عوامل مؤثر در پیدایش سکوت سازمانی؛ متغییرهای سازمانی و مدیریتی 24
2-7 پیامدهای سکوت بر تصمیم گیری سازمانی و فرایندهای تغییر 25
2-8 رابطة رفتار سكوت كاركنان با توجه هاي شغلي و عملکرد 26
2-9 پیامدهای سکوت سازمانی بر احساسات واکنش های رفتاری کارکنان 28
2-10 فرهنگ سازمانی 29
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید