رشته مدیریت

فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت صنعتی: مالی

عنوان:

مطالعه تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

استاد راهنما:

دکتر مهدی خیراندیش

 استاد مشاور:

دکتر علی رضا افشارنژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
  عنوان صفحه

Contents

چکیده 1

1-1مقدمه. 1

1-2 اظهار مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

1-4 اهداف پژوهش. 5

1-5 سوالات پژوهش. 5

1-6 فرضیه های پژوهش. 6

1-7 قلمرو پژوهش. 6

1-7-1 قلمرو موضوعی. 6

1-7-2 قلمرو مکانی. 6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7-3 قلمرو زمانی. 6

1-8 روش پژوهش. 7

1-8-1 روش و ابزار جمع آوری داده ها 7

1-8-2 جامعه آماری و حجم نمونه. 7

1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-9 تعریف واژه های کلیدی پژوهش. 8

1-9-1 ارزش ویژه برند. 8

1-9-2 برند داخلی. 8

1-9-3 تمایل به برند. 8

1-9-4 دانش برند داخلی. 8

1-9-5 تعهد برند داخلی. 9

1-10 تعاریف عملیاتی : 9

1-10-1 ارزش ویژه برند. 9

1-10-2 برند داخلی(واژه کاربردی در کلیه سوالات پژوهش ) 10

1-10-3 تمایل به برند(واژه کاربردی در 1و2و3و4و5) 10

1-10-4 دانش برند داخلی (واژه کاربردی در سوال 8) 10

1-10-5 تعهد برند داخلی (سوال 2 و 7) 11

1-10-6 هویت برند داخلی(واژه سوال 11) 11

1-10-7 ارتباط با برند داخلی(واژگان سوال 9 و 11) 11

1-10-8 برند گذاری در صنعت بانکداری.. 12

1-11 اختصار فصل. 12

2-1 مقدمه. 14

2-2 اظهار نظری موضوع. 16

2-3 برند. 16

2-4 عملکرد برند. 17

2-5 ارزش ویژه برند. 18

2-6 برند، عملکرد برند و برندسازی داخلی. 20

2-7 نظریه هدف گذاری.. 21

2-8 سختی هدف.. 22

2-9 شفافیت هدف.. 22

2-10 اثرات برندسازی داخلی. 23

2-11 اعتماد برند. 25

2-12 ارتباط برند. 26

2-13 وجهه برند. 27

2-14 ویژگی های برند جهانی. 28

2-15 ارزش ویژه برند. 28

2-16 کیفیت درک شده 29

2-17 وفاداری به برند. 29

2-18 آگاهی از برند تجاری.. 30

2-19 تداعی برند. 30

2-20 ویژگی های فردی موثر بر برند. 31

2-21 تمایل به تجربه. 31

2-22 ارزش لذت جویانه. 32

2-23 برون گرایی. 32

2-24 پژوهش های داخلی. 36

جدول 2-1 اختصار‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین. 41

مدل مورد بهره گیری در پژوهش حاضر مبتنی بر تلفیق نتایج حاصل از مطالعات اسچمیدت (2010) و منهرت و ترز (2008) و چرناتونی و وکوتام (2006) اقتباس شده می باشد که براین اساس فرضیه های این پژوهش ارایه شده می باشد. 42

2- 25 اختصار. 43

3-1 مقدمه. 45

3-2 روش شناسی پژوهش… 45

3-3 فرایند کلی پژوهش. 45

3-4 جامعه آماری و نمونه آماری.. 46

3-5 قلمرو پژوهش. 46

3-5-1 قلمرو موضوعی. 46

3-5-2 قلمرو مکانی. 46

3-5-3 قلمرو زمانی. 46

3-6 روش جمع آوری داده ها 46

3-7 ابزار جمع آوری داده ها 47

3-7-1 مطالعه روایی ابزار جمع آوری داده ها 47

3-7-2 مطالعه پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها 48

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

3-9 اختصار. 49

4-1 مقدمه. 51

4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 52

4-3 آمار استنباطی پژوهش. 57

4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 57

4-4 آزمون فرض آماری : 58

4-5 اختصار. 68

5-1 مقدمه. 71

5-2 تفسیر نتایج پژوهش. 71

5-2-1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) 71

5-2-2 تفسیر نتایج فرضیات پژوهش. 72

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-2-2-1 یافته های فرضیه اول. 72

5-2-2-2 یافته های فرضیه دوم. 72

5-2-2-3 یافته های فرضیه سوم. 73

5-2-2-4 یافته های فرضیه چهارم. 73

5-2-2-5 یافته های فرضیه پنجم. 73

5-2-2-6 یافته های فرضیه ششم. 74

5-2-2-7 یافته های فرضیه هفتم. 74

5-2-2-8 یافته های فرضیه هشتم. 75

5-2-2-9 یافته های فرضیه نهم. 75

5-2-2-10 یافته های فرضیه دهم. 75

5-2-2-11 یافته های فرضیه یازدهم. 76

5-3 مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین. 76

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 77

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 77

5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 77

5-5 محدودیت های انجام پژوهش. 78

5-6 اختصار. 78

منابع فارسی. 79

منابع لاتین. 81

Abstract 103

چکیده

اهمیت ارزش ویژه برند و برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تأکید بوده می باشد.. برندسازي در دو سطح داخلي و خارجي انجام مي گيرد. برندسازي خارجي مربوط به مشتريان بيروني سازمان ها می باشد و برندسازي داخلي كه با ظهور مفهوم بازاريابي داخلي در دهه هاي اخير مورد توجه واقع شده می باشد، تأكيد بر كاركنان به عنوان مشتريان درون سازمان می باشد. در این پژوهش به موضوع مطالعه تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی پرداخته شده می باشد. هدف از ین پژوهش مطالعه ارتباط بین عوامل فردی درون سازمانی با ارزش ویژه برند می باشد در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری گردیده می باشد .جامعه آماری مدیران و معاونین و سرپرستان بانک ملی استان خراسان رضوی می باشد که حجم نمونه انتخابی 163 نفرمی باشد داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به صورت حضوری توسط محقق جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزار های excel و نرم افزار spss بهره گیری گردید. پس از تحلیل داده ها کلیه فرضیات پشنهادی مورد تأیید قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی تاثیر دارد .

کلید واژه: ارزش ویژه برند. برند داخلی، تمایل به برند، دانش برند داخلی

1-1مقدمه

امروزه برخورداري از برندي قوي از اولويت هاي بسياري از سازمان هاست. از اين رو محققان اين حوزه همواره آن را از جنبه هاي مختلفي بررسي كرده اند. برند سازي مي تواند در دو وجه داخلي و خارجي انجام گردد. رويكرد برند سازي در خارج از سازمان موضوعي می باشد كه تا كنون كانون تمركز محققان
بي شماري بوده می باشد و مشتريان را هدف قرار مي دهد. از اين رو شيوه هايي را براي اين كار انتخاب
مي كند كه به گونه مستقيم به مشتري مرتبط باشد، از طرفي كاركنان از عوامل بسيار مؤثر در شكل گيري برند سازمان ها در ذهن مشتري و مصرف كننده كالا و خدمات هستند. در این صورت برند سازی داخلی به مقصود ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان اظهار گردید.(احمد[1] و همکارانش،2003)

برند سازي داخلي يك تئوري جديد در ادبيات منابع انساني می باشد كه اصطلاحات بازاريابي را قرض
مي گيرد تا براي سازمان ها راهي ايجاد كند كه ارزش هاي كاركنان و شركت را شناسايي كنند، بيشتر بر ارزش هاي مناسب تاكيد كنند و با آنها در سراسر مكان كاري به مقصود افزايش توجه و رفتار كاركنان ارتباط مستقر كنند.(گرچلز و اوراند، 2006؛ پانجایسری و ویلسون 2008) همان گونه كه برند سازي خارجي از راه تبليغات و پيمان قوي برند، فرايند تصميم گيري مشتري را تسهيل مي كند، شركت ها
دريافته اند كه ارتقاي پيام برند از داخل نيز به همان اندازه ارزشمند می باشد. برند سازي داخلي به مقصود اتقاي برند در درون سازمان، يعني همان كاركنان بيان گردید. مطالعات اخير اين موضوع را ثابت كرده می باشد. (هادیزاده مقدم و همکاران،1391)

تأثیر غیر قابل انکار کارکنان باعث شده می باشد تا نیروی انسانی برای ساختن برند در چند سال اخیر، کانون توجه بسیاری از تحقیقات علمی گردد(هادیزاده مقدم،1391) اهمیت برند سازی داخلی در سازمان های خدماتی و به ویژه در بانک ها که کارکنان، نمودی از مأموریت و چشم انداز و هویت برند آن ها هستند روز به روز مهم تر می گردد. از طرفی با در نظر داشتن ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آن ها، یافتن راهکارهایی برای خلق ارتباط بلند مدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت های مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته می باشد. این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده می باشد. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می گردد.(عزیزی،1390)

به گونه معمول در نظام بانكي ايران هر سال خط مشي و برنامه بازاريابي تدوين و به شعب ابلاغ مي گردد. در خط مشي بازاريابي سالانه به تحقق اهدافي مانند: سهم بازار، رضايت مشتريان و…. تصریح مي گردد.
علي رغم زيبايي اين اهداف متأسفانه كاركنان شاغل در سطح شعب يا از اين اهداف و برنامه و اهميت
آن ها به درستي مطلع نيستند و بي خبرند و يا اين كه در صورت اطلاع فاقد انگيزه كافي براي اجراي آن اهداف هستند. يكي از راه هاي پر كردن اين شكاف بهره گیری از راهبرد برندسازي داخلي در بانك می باشد. اهميت برند و برندسازي در پژوهش هاي علمي بسياري مورد تأكيد بوده می باشد. برندسازي در دو سطح داخلي و خارجي انجام مي گيرد. برندسازي خارجي مربوط به مشتريان بيروني می باشد و بيانگر کوشش در جهت ايجاد تصويري ماندگار از كسب و كار در ذهن مخاطبان بيرون از سازمان می باشد. در برندسازي داخلي كه با ظهور مفهوم بازاريابي داخلي در دهه هاي اخير مورد توجه واقع شده می باشد، تاكيد بر بهبود ادراك و رفتار كاركنان به عنوان مشتريان درون سازمان از برند سازمان می باشد. در برندسازي داخلي اعتقاد بر اين می باشد كه اولين مشتريان يك سازمان، كاركنان آن هستند و تقويت برند از منظر مشتريان بيروني در آغاز مستلزم تقويت جايگاه برند در داخل سازمان و در نزد كاركنان می باشد. (عزیزی،1390)

كاتلر (2006)بيان داشت كه خدمات مستلزم سه نوع بازاريابي بيروني، دروني و متقابل (ارتباط مند) مي باشد. بازاريابي بيروني شامل آماده كردن، قيمت گذاري، توزيع و ترفيع خدمات به مشتري می باشد. بازاريابي متقابل مهارت كاركنان در خدمت رساني به مشتري را تشريح مي كند و بيشتر به رفتار كاركنان با مشتري
مي پردازد. بازاريابي دروني آموزش و انگيزش كاركنان در ارائه خدمات را مد نظر قرار مي دهد.(سید جوادین و همکاران،1387) . كاتلر تأكيد مي كند بازاريابي داخلي بايد مقدم بر بازاريابي خارجي انجام پذيرد، زيرا تا زماني كه برند سازمان براي كاركنان كه همان مشتريان داخلي هستند مشخص و تثبيت نشود امكان تقويت برند از منظر مشتريان بيروني وجود نخواهد داشت.(عزیزی،1390)ساختن يك برند خدمات متمايز و موفق، به تعهد همه كاركنان در سراسر سازمان خدماتي نياز دارد. كيفيت خدمات يك عامل كليدي تمايز بين رقباست. به همين دليل كاركنان با كيفيت بالا، حياتي هستند.( والیک وچرناتونی و بیل ، 2012)

1-2 اظهار مساله

برند سازي داخلي يك تئوري جديد در ادبيات منابع انساني می باشد كه اصطلاحات بازاريابي را قرض
مي گيرد تا براي سازمان ها راهي ايجاد كند كه ارزش هاي كاركنان و شركت را شناسايي كنند، بيشتر بر ارزش هاي مناسب تاكيد كنند و با آنها در سراسر مكان كاري به مقصود افزايش توجه و رفتار كاركنان ارتباط مستقر كنند.(گرچلز و اوراند، 2006؛ پانجایسری و ویلسون 2008) همان گونه كه برند سازي خارجي از راه تبليغات و پيمان قوي برند، فرايند تصميم گيري مشتري را تسهيل مي كند، شركت ها
دريافته اند كه ارتقاي پيام برند از داخل نيز به همان اندازه ارزشمند می باشد. برند سازي داخلي به مقصود اتقاي برند در درون سازمان، يعني همان كاركنان بيان گردید. مطالعات اخير اين موضوع را ثابت كرده می باشد. (هادیزاده مقدم و همکاران،1391)

تأثیر غیر قابل انکار کارکنان باعث شده می باشد تا نیروی انسانی برای ساختن برند در چند سال اخیر، کانون توجه بسیاری از تحقیقات علمی گردد(هادیزاده مقدم،1391) اهمیت برند سازی داخلی در سازمان های خدماتی و به ویژه در بانک ها که کارکنان، نمودی از مأموریت و چشم انداز و هویت برند آن ها هستند روز به روز مهم تر می گردد. از طرفی با در نظر داشتن ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آن ها، یافتن راهکارهایی برای خلق ارتباط بلند مدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت های مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته می باشد. این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده می باشد. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می گردد.(عزیزی،1390)

به گونه معمول در نظام بانكي ايران هر سال خط مشي و برنامه بازاريابي تدوين و به شعب ابلاغ مي گردد. در خط مشي بازاريابي سالانه به تحقق اهدافي مانند: سهم بازار، رضايت مشتريان و…. تصریح مي گردد.
علي رغم زيبايي اين اهداف متأسفانه كاركنان شاغل در سطح شعب يا از اين اهداف و برنامه و اهميت آن ها به درستي مطلع نيستند و بي خبرند و يا اين كه در صورت اطلاع فاقد انگيزه كافي براي اجراي آن اهداف هستند. يكي از راه هاي پر كردن اين شكاف بهره گیری از راهبرد برندسازي داخلي در بانك می باشد. اهميت برند و برندسازي در پژوهش هاي علمي بسياري مورد تأكيد بوده می باشد. برندسازي در دو سطح داخلي و خارجي انجام مي گيرد. برندسازي خارجي مربوط به مشتريان بيروني می باشد و بيانگر کوشش در جهت ايجاد تصويري ماندگار از كسب و كار در ذهن مخاطبان بيرون از سازمان می باشد. در برندسازي داخلي كه با ظهور مفهوم بازاريابي داخلي در دهه هاي اخير مورد توجه واقع شده می باشد، تاكيد بر بهبود ادراك و رفتار كاركنان به عنوان مشتريان درون سازمان از برند سازمان می باشد. در برندسازي داخلي اعتقاد بر اين می باشد كه اولين مشتريان يك سازمان، كاركنان آن هستند و تقويت برند از منظر مشتريان بيروني در آغاز مستلزم تقويت جايگاه برند در داخل سازمان و در نزد كاركنان می باشد. (عزیزی،1390)

كاتلر (2006)بيان داشت كه خدمات مستلزم سه نوع بازاريابي بيروني، دروني و متقابل (ارتباط مند) مي باشد. بازاريابي بيروني شامل آماده كردن، قيمت گذاري، توزيع و ترفيع خدمات به مشتري می باشد. بازاريابي متقابل مهارت كاركنان در خدمت رساني به مشتري را تشريح مي كند و بيشتر به رفتار كاركنان با مشتري
مي پردازد. بازاريابي دروني آموزش و انگيزش كاركنان در ارائه خدمات را مد نظر قرار مي دهد.(سید جوادین و همکاران،1387). كاتلر تأكيد مي كند بازاريابي داخلي بايد مقدم بر بازاريابي خارجي انجام پذيرد، زيرا تا زماني كه برند سازمان براي كاركنان كه همان مشتريان داخلي هستند مشخص و تثبيت نشود امكان تقويت برند از منظر مشتريان بيروني وجود نخواهد داشت.(عزیزی،1390)ساختن يك برند خدمات متمايز و موفق، به تعهد همه كاركنان در سراسر سازمان خدماتي نياز دارد. كيفيت خدمات يك عامل كليدي تمايز بين رقباست. به همين دليل كاركنان با كيفيت بالا، حياتي هستند.( والیک وچرناتونی و بیل ، 2012) اما مساله اصلی که امروزه در ذهن مدیران بانک ملی ایران خراسان رضوی می باشد این می باشد که آیا کارکنان این بانک برای برند سازمان خود ارزش قایل هستند یانه ؟ و آیا در راستای ایجاد ارزش ویژه برای این برند کوشش می کنند ؟ ما در این راستا برآن شدیم که به این مساله پاسخ دهیم و در صدد آن برآمدیم که بر اساس فرضیاتی که در ادامه می آوریم به این مساله بپردازیم.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

هرچند تا کنون تحقیقات فراوانی در این خصوص انجام شده می باشد اما اکثر این تحقیقات در خارج از ایران بوده و تعداد محدودی پژوهش در این مورددر ایران انجام شده می باشد در این پژوهش بر آن هستیم تا میزان تاثیرگذاری عوامل فردی درون سازمانی رابر ارزش ویژه برند داخلی بانک ملی استان خراسان رضوی را مورد مطالعه قرار دهیم و با در نظر داشتن جایگاه بانک ملی به عنوان یکی از بانک های بزرگ در ایران و حتی خاورمیانه ضرورت دیدیم که این پژوهش را در این بانک انجام داده شاید نتایج حاصل از آن با در نظر داشتن بومی سازی تحقیقات راهگشای دغدغه ذهنی بسیاری از مدیران ما می باشد با انجام این پژوهش مدیران عالی بانک به این نتیجه می رسند که دام یک از عوامل درون سازمانی بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار      می باشد و با توجه بیشتر و سرمایه گذاری بر روی این عوامل باعث ارتقائ برند بانک گردند اگر این طور نباشد ممکن می باشد رقبای بانک با بهره گیری از این عوامل با ایجاد برند قوی تر از بانک ملی پیشی گیرند .

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات پژوهش

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 • آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

1-6 فرضیه های پژوهش

 1. تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 2. تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست .
 3. تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 4. تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 5. تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 6. عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 7. تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 8. دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 9. ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست .
 10. ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
 • شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

1-7 قلمرو پژوهش

1-7-1 قلمرو موضوعی

موضوع مورد مطالعه تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی می باشد .

1-7-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شعب بانک ملی در سطح استان خراسان رضوی بوده می باشد .

1-7-3 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش در فاصله بین بهمن ماه 92لغایت شهریور ماه 93 می باشد.

1-8 روش پژوهش

1-8-1 روش و ابزار جمع آوری داده ها

ابزار جمع اوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد.پرسشنامه بهره گیری شده در پژوهش حاضر از مقالات و پایان نامه های مرتبط تحت عنوان : پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه نام و نشان تجاری مدل آکر در این حوزه استخراج گردیده می باشد و لذا پرسشنامه ای استاندارد می باشد.پرسشنامه مذکور، مورد مطالعه اساتید راهنما و مشاور وخبرگان دانشگاهی و مشاورین آماري قرار گرفت و اصلاحات نگارشی انجام و در پایان تأیید گردید. در نهایت پرسشنامه نهایی در بین کارکنان بانک ها (نمونه مورد مطالعه) توزیع گردید.

برای محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردیدکه با ضریب 84 درصدتایید گردید.

تعداد صفحه :120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92