زیست شناسی

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : مقایسه­ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد

با عنوان : مقایسه­ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش: بیوتکنولوژی

عنوان:

مقایسه­ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان

استاد راهنما:

جناب آقای پروفسور سلیمان محجوب

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر آرزو قادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده: …………………………………………………………………………………… 1

 فصل اول: مقدمات و کلیات

1-1-اظهار مسئله …………………………………………………………………………. 3

1-2-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………. 4

1-3-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………. 4

1-4- مفهوم نانوتکنولوژی ……………………………………………………………… 5

1-4-1-کاربردهای نانوتکنولوژی……………………………………………………….. 5

1-4-1-1- تولید مواد و محصولات صنعتی…………………………………………….. 5

1-4-1-2- پزشكي و بدن بشر………………………………………………………….. 6

1-4-1-3- پایداری منابع………………………………………………………………… 6

1-4-1-4- صنایع غذایی…………………………………………………………………. 6

1-5-آنزیم ها……………………………………………………………………………… 8

1-5-1-خصوصیات آنزيم ها…………………………………………………………….. 8

1-5-2- خصوصیات واکنشهای آنزیمی…………………………………………………. 11

1-5-3- پارامترهای موثر بر واکنشهای آنزیمی………………………………………… 14

1-5-3-1- دما……………………………………………………………………………. 14

1-5-3-2-pH ……………………………………………………………………………. 14

1-5-3-3-بازدارنده­ها……………………………………………………………………. 15

1-5-4- سینتیک واکنش آنزیمی…………………………………………………………. 16

1-5-5-عوامل موثر برسرعت و فعالیت آنزیمها ………………………………………. 17

1-5-5-1-اثر غلظت ماده اولیه برسرعت واکنش آنزیمی………………………………. 17

1-5-6- معادله میکائیلیس- منتن………………………………………………………… 18

1-5-7- معادله لینویور- برک …………………………………………………………… 21

1-5-8- آنزیم لیپاز……………………………………………………………………….. 23

1-5-8-1-كاربرد ليپاز…………………………………………………………………… 25

1-5-8-2- سینتیک واکنش لیپاز………………………………………………………… 27

1-5-8-3-روش های اندازه­گیری فعالیت لیپاز………………………………………….. 28

1-6- تثبيت آنزيم ……………………………………………………………………….. 30

1-6-1- انتخاب پایه و روش مناسب جهت تثبیت آنزیم…………………………………. 31

1-7- کیتین و کیتوسان ………………………………………………………………….. 32

1-7-1- کیتین……………………………………………………………………………. 33

1-7-2- کیتوسان…………………………………………………………………………. 34

1-7-2-1- کاربردهای کیتوسان…………………………………………………………. 35

1-8-تعیین مشخصات نانوذرات کیتوسان ………………………………………………. 38

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 2-1-مروری برمطالعات آنزیمی ……………………………………………………….. 41

2-2-مروری بر پیشینه آنزیم لیپاز ……………………………………………………… 42

2-3-تاریخچه تولید کیتین و کیتوسان …………………………………………………… 44

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-تاریخچه تثبیت آنزیم روی نانو ذرات ……………………………………………… 45

2-5-تحقیقات پیشین در این زمینه ………………………………………………………. 46

 فصل سوم: مواد و روش ها

 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………… 51

3-2-مواد شیمیایی ………………………………………………………………………. 52

3-3-وسائل و دستگاه های مورد نیاز …………………………………………………… 54

3-3-1-ظروف آزمایشگاهی…………………………………………………………….. 54

3-3-2-دستگاه­ها…………………………………………………………………………. 54

3-4-روش­های آزمایشگاهی بکار گرفته شده در پایان نامه …………………………….. 58

3-4-1-سنتز نانو ذرات کیتوسان ……………………………………………………….. 58

3-4-2-تثبیت آنزیم لیپاز به روش اتصال کووالان بر اساس واکنش باز شیف………… 59

3-4-3-تعیین خصوصیات نانو ذره کیتوسان با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی روبشی 60

3-4-4-تعیین توزیع اندازه ذرات نانوکیتوسان سنتز شده به روش تفرق نور با بهره گیری از زتاسایزر          61

3-4-5-طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) …………………………………………….. 62

3-4-6- اندازه­گیری پروتئین تام به روش برادفورد……………………………………… 62

3-4-7-اندازه­گیری مقدار پروتئین (لیپاز) تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان………… 63

3-4-8-اندازه­گیری فعالیت آنزیم لیپاز…………………………………………………… 63

3-4-8-1-منحنی استاندارد فعالیت لیپاز…………………………………………………. 64

3-4-8-2-روش اول- اندازه­گیری فعالیت لیپاز به روش کیت پارس آزمون (کیت تشخیصی کمی Lipase DC) در سرم یا پلاسما به روش فتومتریک………………………………………………………. 66

3-4-8-3-روش دوم- اندازه­گیری فعالیت لیپاز با بهره گیری از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP)   68

3-4-9- مطالعه اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان       68

3-4-10-مطالعه اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان     69

3-4-11-مطالعه پارامتر های سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان        69

فصل چهارم: نتایج

 4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………. 71

4-2-تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ……………………….. 71

4-3-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) …………………………………. 72

4-4-توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده با بهره گیری از زتا سایزر …………………………. 74

4-5-فعالیت لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان ……………….. 75

4-6-مطالعه اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان 76

4-7-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در pH های مختلف …… 77

4-8-مطالعه اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 78

4-9-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در دماهای مختلف …….. 79

4-10-پارامترهای سینتیکی آنزیم لیپازسودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان       80

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

 بحث………………………………………………………………………………………. 83

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 87

معضلات وپیشنهادات ……………………………………………………………………. 89

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 90

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………….. 91

فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………….. 92

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 100

چکیده:

لیپازها یکی از مهمترین آنزیم­ها در سیستم­های بیولوژیکی در صنایع مختلف می باشد. کاربرد لیپاز آزاد به دلیل نیمه عمر کمتر در صنایع مقرون به صرفه نیست. تثبیت آنزیم روی پایه­های مختلف باعث افزایش پایداری، بهره گیری مکرر، سهولت جداسازی محصول، کنترل بیشتر واکنش و هزینه کمتر می­گردد. تثبیت آنزیم غالبا بر روی پایه های متخلخل آلی یا معدنی انجام می­گردد اما در سال­های اخیر از انواع نانوذرات به دلیل سطح تماس بالا در واحد حجم بهره گیری گردید. هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات کیتوسان و تثبیت آنزیم لیپاز بطریق کووالان با واسطه گلوتارآلدئید روی نانوذره و مقایسه فعالیت و پارامترهای سینتیکی آنزیم آزاد و تثبیت شده می­باشد. آغاز نانو ذره کیتوسان در آزمایشگاه سنتز و سپس عملیات تثبیت آنزیم بطریق کووالانسی از طریق واکنش بازشیف انجام گردید. و با روش­های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و زتا سایزر مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت. در مرحله بعد فعالیت آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده به دو روش کیت تشخیصی پارس آزمون و روش استاندارد پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) اندازه­گیری و پارامترهای سینتیکی Km و Vm تعیین شدند. نتایج میکروسکوپ الکترونی نشان داد که اندازه نانوذرات کیتوسان کمتر از nm100 می باشد و بر اساس نتایج زتاسایزر اندازه ذرات قبل از تثبیت در محدوده nm300-10 و بعد از تثبیت آنزیم در محدوده nm500-20 بود. همچنین طیف FT-IR لیپاز آزاد و تثبیت شده بترتیب دارای پیک جذبی در طول موج cm-1 1645 و cm-1 9/1646 می­باشند که تثبیت لیپاز روی نانوذرات را تأیید نمود. pH بهینه لیپاز آزاد 7 و تثبیت شده، 5/7 بدست آمد. همچنین لیپاز آزاد در دمای °C30 وتثبیت شده در °C 40 بیشترین فعالیت را نشان داد. اگرچه میزان پایداری و نیمه عمر کمتری در مقایسه با آنزیم تثبیت شده داشت.

براساس نتایج مطالعه حاضر می­توان آنزیم لیپاز را بطور کووالان با واسطه گلوتارآلدئید با موفقیت روی نانوذرات کیتوسان تثبیت نمود و آنزیم تثبیت شده دارای فعالیت و خصوصیات سینتیکی مناسبی برای کاربرد در صنایع مختلف می باشد.

کلمات کلیدی:نانوکیتوسان، لیپازسودوموناس، تثبیت، فعالیت آنزیم، خصوصیات سینتیکی

مقدمات و کلیات

1-1-اظهار مسئله:

لیپاز آنزیمی می باشد که چربی را به اسید چرب و الکل هیدرولیز می­کند. لیپاز یک آنزیم همه کاره می باشد که کاربرد های صنعتی بسیاری دارد. اما پایداری لیپاز در محیط های مختلف نظیر آنزیم­های دیگر بیش از اندازه پایین می­باشد تا امکان بهره گیری آن را تحت شرایط سخت که برای کاربردهای صنعتی لازم می­باشد، میسرکند. به علاوه لیپاز گران قیمت می باشد و به لحاظ اقتصادی بهره گیری از لیپاز به فرم آزاد مقرون به صرفه نیست و زیرا نیمه عمر آنزیم آزاد کمتر می باشد و قابلیت بکارگیری مکرر آن محدودیت دارد لذا از آنزیم تثبیت شده بر روی بسترهای مختلف بهره گیری می­کنند. به دلیل قابلیت حل بالای آن در آب نمی­توان از آن مجددا بهره گیری نمود. بسیاری از تحقیقات بهره گیری از تکنیک های تثبیت را برای غلبه بر این محدودیت ها مورد مطالعه قرار دادند.

برای تثبیت آنزیم لیپاز غالبا از پایه های متخلخل آلی بهره گیری می­گردید اما در سال های اخیر از انواع نانو ذرات به دلیل سطح تماس بالا و حجم بالای منافذ که ورود مولکول­های آنزیم را تسهیل می­کند بهره گیری شده می باشد زیرا فعالیت و قابلیت بکارگیری مکرر و پایداری عملیاتی آن را افزایش می­دهد.

یکی از انواع مناسب حامل های نانو، ذرات کیتوسان می­باشد که یک نوع پلیمر بیولوژیکی می باشد لذا در این پژوهش خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده برروی نانو ذره کیتوسان مطالعه خواهد گردید.

1-2-اهداف پژوهش :

این پژوهش در نظر دارد با بکارگیری کیتوسان و تثبیت آنزیم لیپاز قابلیت امکان بهره گیری مکرر ازاین آنزیم را به وجود آورد لذا مهمترین اهداف پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-مشخص کردن میزان فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده در مقایسه با آنزیم لیپاز آزاد.

2-بهره گیری از نانو ذره کیتوسان بعنوان بستر مناسب برای تثبیت آنزیم لیپاز بجای تثبیت آن بر روی پایه های متخلخل آلی که بازده کمتری در مقایسه با حامل های نانو دارند.

3-بهره گیری مکرر و موثرتر آنزیم لیپاز و نیز کاهش هزینه های انجام فرآیند.

1-3- فرضیه های پژوهش:

با در نظر داشتن اهداف متصور برای پژوهش حاضر و دستیابی به پاسخ های مناسب برای سوالات مطرح شده فرضیات زیر مورد توجه قرارخواهد گرفت:

1-بهره گیری از آنزیم لیپاز تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان خصوصیات سینیتیکی مناسب تری نسبت به آنزیم آزاد دارد.

2-نانو کیتوسان بعنوان یکی از بهترین حامل های آلی برای تثبیت آنزیم به شمار می رود.

1-4- مفهوم نانوتکنولوژی[1]:

نانوتكنولوژي مطالعه ذرات در مقياس اتمي براي كنترل آنهاست. هدف اصلي اكثر تحقيقات نانوتكنولوژي شكل‌دهي تركيبات جديد يا ايجاد تغييراتي در مواد موجود می باشد. نانوتكنولوژي در الكترونيك، زيست‌شناسي، ژنتيك، هوانوردي و حتي در مطالعات انرژي بكار برده مي گردد. نانوتکنولوژی به تولید مواد، قطعات و سیستم های مفید با کنترل آنها در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در آن مقیاس گفته می گردد [6]. به بیانی دیگر نانو فناوری به تکنولوژی گفته می گردد که کلیه فعالیت ها جهت ایجاد ساختاری ظریف در مقیاس نانو برای تغییر در تک تک اتم­ها و مولکول­ها را شامل می­گردد، به طوری که مواد و وسایل جدید با خواص مورد نظر و مطلوب قابل ساختن می­شوند [7]. بدین ترتیب ترکیباتی تولید می­شوند که انتظار می­رود در بازارهای آینده تأثیر کلیدی بازی کنند. تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری های دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی می باشد که در این فناوری مورد بهره گیری قرار می­گیرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست، بلکه زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرارمی­گیرد، خصوصیات ذاتی آنها مانند رنگ، استحکام و … نیز تغییر می­یابد[8].

-4-1-کاربردهای نانو تکنولوژی:

امروزه فناوری نانو به گونه شگفت آوری در تمامی علوم وارد شده و تأثیر تعیین کننده ای در مراحل مختلف تولید اعمال می­کند که در زیربه گونه مختصر به بعضی کاربردهای آن تصریح می­گردد:

1-4-1-1- تولید مواد و محصولات صنعتی: نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری می باشد که در آینده، موجب ساخت مواد و ابزار­ها خواهد گردید. امکان سنتز بلوک های ساختمانی نانو با اندازه و ترکیب به دقت کنترل شده و سپس چیدن آن­ها در ساختار بزرگتر، که دارای خواص منحصر به فرد باشند، انقلابی در مواد و فرآیند­های تولید آنها، ایجاد می­کند. از مزایای نانوساختارها می­توان به سبکتر، قوی­تر و قابل برنامه­ریزی بودن آنها، کاهش هزینه عمر کاری آنها از طریق کاهش دفعات نقص فنی، ابزار­هایی جدید بر پایه اصول و معماری جدید تصریح نمود ]9[.

1-4-1-2- پزشكي و بدن بشر: رفتار مولكولي در مقياس نانومتر، سيستم هاي زنده را اداره مي­كند. يعني مقیاسی که شیمی، فیزیک، زیست­شناسی و شبیه سازی کامپیوتری، همگی به آن سمت در حال گرایش هستند ]10[.

فراتر از سهولت بهره گیری بهینه از دارو، نانوتکنولوژی می­تواند فرمولاسیون و مسیر­هایی برای رهایش دارو، تهیه کند، که توان درمانی دارو­ها را افزایش دهد ]11[.

1-4-1-3- پایداری منابع: مي­توان به منابعي همچون كشاورزي، آب، انرژي، مواد و محيط زيست پاك تصریح نمود. گستردگی تعاملات بین این فناوری و علوم جانبی آن­ها، از ویژگی­های کاملا بارز این فناوری جدید می باشد. تقسیم­بندی فناوری نانو در شاخه­ها و رشته­های مختلف بیشتر مربوط به کاربرد محصولات این فناوری در هر رشته می­باشد. در ضمینه مسائل زیست محیطی، غذایی، دارویی نیز بهره گیری از نانو اجتناب ناپذیر خواهد بود.

1-4-1-4- صنایع غذایی: حوزه­هاي مختلف كاربردي فناوري نانو در غذا و صنايع غذايي را مي توان به پنج دسته زير تقسيم بندي نمود:

الف- بهبود طعم و رنگ: به کمک فناوری نانو توانسته اند در مواد غذایی مختلف خواصی ایجاد کنند که ایجاد احساس طعم و بوی خاص در مصرف کننده می­کند. مثلا تولید سس کم چربی که مزه چربی می­دهد در حالی که چربی ندارد.

ب- سلامت غذایی: برای اطمینان از سلامت غذایی، پژوهشگران در پروژه­ای از نانو حسگرهای قابل حمل برای یافتن مواد شیمیایی مضر، پاتوژن­ها وسم­ها در مواد غذایی بهره گیری کرده­اند، با این کار نیازی به فرستادن نمونه­های مواد غذایی به آزمایشگاه، برای تشخیص سلامت و کیفیت محصول­ها در کشتزار­ها و کشتارگاه­ها نیست. همچنین این پروژه، در حال توسعه به­کارگیری زیست تراشه­های DNA برای کشف پاتوژن هاست. این روش می­تواند در تشخیص باکتری های مضر و متفاوت در گوشت یا ماهی ویا قارچ ­های میوه مؤثر باشد.

ج-بسته­بندی: بسته­بندی در واقع اولین ارتباط مشتری با محصول می باشد.بیشترین کاربردی که نانو در صنعت دارد مربوط به بسته­بندی می باشد چراکه:

1: بسته­بندی، محصول را از صدمات فیزیکی و آلودگی­ها حفظ می­کند.

2:کیفیت ضدمیکروبی و خواص ممانعتی آن، بهداشت بهتر، کنترل بیشتر، ممانعت از بی­رنگی و خسارت کمتر به ساختار آن را باعث می­گردد.

3: استحکام در برابر حرارت. یعنی از فساد و پلاسیدگی میوه­ها و سبزی­ها در دمای بالا جلوگیری می­کند.

4: زمان ماندگاری محصولات در بسته­بندی­های نانو از سه یا چهار روز به دو تا سه هفته در شرایط دمای محیط بیرون از یخچال افزایش می­یابد.

د- تولید غذا: در بخش تولید می­توان در صنعت کشاورزی و همچنین در ابداع روش­های جدید برای تولید غذا از این فناوری بهره گرفت مانند: آنتی بیوتیک­ها، ژن­های گوناگون گیاهان، تولید آفت­کش­های بی خطر و کاهش اثرات منفی آفت­کش­های موجود.

و- نگه­داری غذا:

1- ضد­عفونی و ضد میکروب کردن سطوح: نانو می­تواند با جابه­جا کردن سطح پوشش مواد، از ورود هرگونه ریزساخته­های زنده یا میکروب به غذا جلوگیری کرده و سبب ضدعفونی شدن سطوح غذاها گردد.

2- حفاظت آنتی اکسیدان­ها: با بهره گیری از نانو حفره­ها می­توان از خراب شدن مواد بی­ثباتی مثل آنتی اکسیدان­های حساس مانند ویتامین­های E ،D،A و امگا3 جلوگیری به اقدام آورد.

3- دستکاری و کنترل فعالیت آنزیم­ها: نانو حفره­ها می­تواند در شناسایی و طراحی ساختمان آنزیم­ها و کنترل سوخت و ساز آن­ها با تغییر در ساختار و افزودن ذرات فعال به مواد غذایی بهره گیری گردد.

1-5- آنزیم ها:

زندگی به یک سری واکنش­های شیمیایی وابسته می باشد که بسیاری از این واکنش­ها بسیار کند انجام گرفته و خود به خود قادر به حفظ حیات نمی­باشند. این واکنش­ها با کاتالیست­هایی به نام آنزیم تسریع می­شوند. توان کاتالیزوری آنزیم­ها، انجام فرآیند لازم برای حیات در تمام موجودات از میکرواورگانیسم­ها تا بشر­ها تسهیل می­کنند. بسیاری از آنزیم­ها پتانسیل کاتالیزوری خود را پس از استخراج از ارگانیسم زنده حفظ می­کنند و قابل بهره گیری در فرآیندهای صنعتی می­باشند]12[.

 1-5-1- خصوصیات آنزيم­ها:

آنزيم­ها داراي ساختار پروتئيني مي­باشند و به عنوان كاتاليزورهاي بيولوژيكي براي انجام واكنش­هاي شيميايي در مقايسه با كاتاليزورهاي غير بيوشيميايي مزايائي مثل: ويژه بودن محصول وسوبسترا فعاليت تحت شرايط ملايم واكنش، خارج كردن آسان محصول، ‌كاهش بهره گیری از مواد شيميايي سمي، توليد سريع كاتاليزور از منابع قابل تجديد، انرژي اكتيواسيون مطلوب و بازدهي كاتاليزوري مناسب دارند.

آنزیم­ها ترکیباتی هستند که می­توانند سرعت واکنش را تا حدود 107 برابر افزایش دهند. آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیرآلی واکنش­ را با پایین آوردن انرژی فعال سازی[2] لازم برای انجام واکنش تسریع می­کند و بر خلاف آن انرژی فعال سازی را با جایگزین کردن یک سطح انرژی فعال سازی کوچک پایین می­آورد]13[ شکل 1-1.

انجام سریع یک واکنش در موقعیت آزمایشگاهی به شرایط ویژه­ای مانند دما و فشار بالا نیاز دارد. لذا بایستی در یاخته که شرایط محیطی در آن کاملا ثابت می باشد و انجام چنین واکنش­­هایی بسیار کند می باشد، این اقدام بوسیله آنزیم­ها صورت گیرد.

کاتالیزور­ها در واکنش­ها بدون تغییر می­مانند، اما آنزیم­ها مانند سایر پروتئین­ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی­مانند. این مواد در اثر حرارت بالا و اسید­ها و قلیا­ها تغییر می­کنند تا به تعادل برسند. آنزیم­ها با کاهش انرژی فعال­سازی سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می­دهند ]15 و14[.

آنزیم­ها مولکول­های پروتئینی هستند که دارای یک یا چند محل نفوذ سطحی ( جایگاه­های فعال) هستند که سوبسترا یعنی ماده­ای که آنزیم بر آن اثر می­کند، به این نواحی متصل می­گردد. تحت تأثیر آنزیم­ها، سوبسترا تغییر می­کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می­گردد. از دیدگاه صنعتی، تولید، تغلیظ، استخراج و خالص سازی آنزیم­ها از محیط­های کشت حاوی Aspergillus،Penecillium ،Mucor، وRhizopus امکان­پذیر بوده و تولید آن­ها دارای توجیه اقتصادی می باشد ]16 [. آنزیم­ها ماهیتی پروتئینی دارند و ساختار بعضی ساده یعنی از یک زنجیره پلی­پپتیدی ساخته شده­اند و بعضی الیگومر هستند. ساختار بعضی از آنزیم­ها منحصرا از واحد های اسید آمینه تشکیل یافته اما بعضی دیگر برای فعالیت خود نیاز به ترکیبات غیرپروتئینی دارند که به نام گروه پروستتیک[3] معروف می باشد و این گروه می­تواند یک فلز یا یک کوآنزیم[4] باشد و با آنزیم اتصال محکمی را مستقر می­کنند. بخش پروتئینی آنزیم (بدون گروه پروستتیک) آپوآنزیم[5] نام دارد و مجموع آنزیم فعال از نظر کاتالیزوری و کوفاکتور مربوطه هولوآنزیم[6] نام دارد.

از ویژگی­های مهم آنزیم­ها این می باشد که پس از انجام هر واکنش و در پایان آن سالم و دست نخورده باقی می­مانند و می­توانند واکنش بعدی را کاتالیز کنند. در یک واکنش ساده آنزیمی، آغاز آنزیم (E) با ماده اولیه یا سوبسترا[7] (S) ترکیب می­گردد و کمپلکس آنزیم-سوبسترا می­دهد در مرحله بعدی با انجام واکنش، فراورده یا محصول (P) ایجاد می­گردد و آنزیم رها می­گردد .

تعداد صفحه :105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

92