رشته حسابداری

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

با عنوان : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش : حسابداری

عنوان :

مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق

بهادار تهران

 استاد راهنما :

دکتر علی اصغر محمودزاده

 استاد مشاور :

دکتر محمدرضا عبدلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب صفحه
چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1
1-1) مقدمه 3
1-2) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش 3
1-2-1) ساختار هیات مدیره 4
1-2-1-1) حضور مديران غير موظف در هيات مديره 5
1-2-1-2)اندازه هئیت مدیره 5
1-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 5
1-2-2) ساختار مالکیت 5
1-2-2-1) سهام مدیریتی 6
1-2-2-2) مالکان عمده 6
1-2-2-3) تعداد سهامداران 6
1-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی 6
1-2-4) تعویض موسسات حسابرسی و علت های آن 7
1-2-5) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان 8
1-3) اهميت و ضرورت پژوهش 9
1-4) هدف پژوهش 10
1-4-1) اهداف کاربردی 11
1-5) سئوالات تحقيق 11
1-6) تبیین فرضیه‌های پژوهش 11
1-7) متغیرها پژوهش 13
1-8) جنبه نوآوري پژوهش 13
1-9) روش تحقيق 13
1-10) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني) 13
1-10-1) قلمرو موضوعی 13
1-10-2) قلمرو مکانی 13
1-10-3) قلمرو زمانی 13
1-11) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
1-12) تعریف عملیاتی متغیرها 14
1-13) ساختار پژوهش 15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار 17
2-1-1) مقدمه: 17
2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی 16
2-1-3) انتخاب حسابرس 16
2-1-4) تغییر حسابرس 17
2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس 17
2-1-6) علت های تغییر حسابرس 18
2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی 18
2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی 18
2-1-6-3)مستقر نبودن فرض تداوم فعالیت 19
2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی 19
2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 19
2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت 19
2-1-6-7)اظهارنظر مشروط 19
2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی 20
2-1-6-9) تغییرات مدیریت 20
2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی 20
2-1-6-11)محدودیت منابع 20
2-1-6-12) ورشکستگی 20
2-1-6-2) ادغام    21      
1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:  21
2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی 21
14-6-1-2) رشد شرکت 21
7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 21
8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل 22
1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 22
2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس 23
3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش 23
9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر 23
1-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس 23
2-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن 25
1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي: 26
10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 27
1-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي 28
2-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي 29
3-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي 29
2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی 30
1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی 30
2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32
1-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (ارتباط اي ) 32
1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی) 33
2-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي) 33
1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی) 33
3-2-2-2) سيستم درون سازماني پیش روی سيستم  برون سازماني 34
3-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي 34
1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات 34
2-3-2-2) تئوري نمايندگي 34
3-3-2-2) تئوري ذينفعان 35
4-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید