No category

پایان نامه ارشد درمورد نیروی کار، فراوانی تجمعی، نیروی انسانی

تجمعی
265-115
44
00/40
44
416-266
38
55/34
82
567-417
14
73/12
96
718-568
9
18/8
105
869-719
4
64/3
109
بالاتر از 869
1
91/0
110
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.
شکل 4-5- پراکنش میزان کود مصرفی
4-1-4-3- سم ساقه خوار
همانطور که از اطلاعات دریافتی مشهود است بیشترین میزان استفاده از سم ساقه خوار به میزان 5/0 الی 5/2 لیتر در هر هکتار است که درصدی معادل 82/61 از کل 100 درصد مصرف را در بر میگیرد که این موضوع نشان دهنده میزان مصرف نسبتا پایین از این نوع نهاده در سطح شهرستان صومعه سرا می باشد.
جدول 4-6- وضعيت میزان مصرف سم ساقه خوار بر حسب لیتر
میزان مصرف سم ساقه خوار
تعداد
درصد فراواني
فراوانی تجمعی
5/2-5/0
68
82/61
68
6/4-51/2
22
00/20
90
61/6-61/4
15
64/13
105
بالاتر از 61/6
5
55/4
110
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.
شکل 4-6- میزان مصرف سم ساقه خوار
4-1-4-4-سم علف کش
مطابق با یافته های پژوهش بیشترین میزان مصرف سم علف کش به مقدار 5/0 الی 5/2 لیتر و در حدود 44 درصد از کل مصرف را در برمی گیرد و کمترین میزان استفاده آن نیز مربوط به مقادیر بالای 53/8 لیتر یعنی 6 درصد از کل مصرف را شامل می شود.
جدول 4-7- مصرف سم علف کش بر حسب لیتر
میزان مصرف سم علف کش
تعداد
درصد فراواني
فراوانی تجمعی
5/2-5/0
44
00/40
44
51/4-51/2
36
73/32
80
52/4-52/6
11
00/10
91
53/8-53/6
13
82/11
104
بالاتر از 53/8
6
45/5
110
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.
شکل 4-7- میزان مصرف سم علف کش
4-1-4-5- بذر
به نظر می رسد بیشترین مقدار مصرف بذر در مزارع بین 92-72 کیلوگرم بوده و حدود 40 درصد از سهم کل مصرفی را شامل می گردد ،پس از آن نیز میزان مصرف بذر 93-113 کیلوگرم می باشد که قریب به 22 درصد فراوانی مربوط به مصرف این نهاده را در بر میگرد و در نهایت کمترین میزان مصرف آن به طبقات مصرفی بالاتر از 134 کیلوگرم و بین 114-134 کیلوگرم مربوط می شود که جمعاً سهم 10 درصدی در این مورد را به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-8- وضعيت میزان مصرف بذر برحسب کیلوگرم
میزان مصرف بذر
تعداد
درصد فراواني
فراوانی تجمعی
50-30
17
45/15
17
71-51
15
64/13
32
92-72
44
00/40
76
113-93
24
82/21
100
134-114
6
45/5
106
بالاتر از 134
4
64/3
110
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.
شکل 4-8- میزان مصرف بذر
4-1-4-6- نیروی کار
همانطور که مشخص است، بسته به میزان سطح زیر کشت تعداد نیروی کار مورد استفاده نیز متغیر می باشد که از تعداد بیشینه 140 نفر تا کمینه 12 نفر می باشد بنابراین نقسیم بندی تعدادی، نیروی کار بنابر همین موضوع به 7 طبقه صورت پذیرفت که بیشترین درصد فراوانی مربوط به تعداد 12 الی 32 نفر طبقه اول می باشد که درصدی نزدیک به 70 درصد از مزارع را تحت پوشش خود قرار داده است، از طرف دیگر کمترین میزان نیروی کار نیز به 3 طبقه آخر می باشد که شامل تعداد نیروی کار از 96 نفر تا 140 نفر می باشد که در حدود 4 درصد می باشد. بیشترین تعداد فراوانی مربوط به طبقه اول می باشد.
جدول 4-9- وضعيت تعداد نیروی انسانی
تعداد نیروی انسانی
تعداد
درصد فراواني
فراوانی تجمعی
32-12
76
09/69
76
53-33
21
09/19
97
74-54
4
64/3
101
95-75
5
55/4
106
116-96
1
91/0
107
137-117
2
82/1
109
بالاتر از 137
1
91/0
110
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.
شکل 4-9- وضعیت نیروی کار.
4-1-4-7- هزینه ماشین آلات
بیشترین میزان هزینه ماشین آلات بین 10687500-5687501 در حدود 40 درصد از فراوانی کل هزینه ای ریال می باشد، از طرفی کمترین هزینه مربوط به هزینه های بالاتر از 20687500 می باشد که کمتر از 1 درصد از فراوانی کل می باشد.
جدول 4-10- هزینه ماشین آلات
هزینه ماشین آلات
تعداد
درصد فراواني
فراوانی تجمعی
5687500-687500
14
73/12
14
10687500-5687501
43
09/39
57
15687500-10687501
36
73/32
93
20687500-15687501
16
55/14
109
از 20687500 به بالا
1
91/0
110
مأخذ: يافته‌هاي پژوهش.
شکل 4-10- پراکنش هزینه ماشین آلات
4-1-5- هزينه‌هاي متغیر زراعت برنج
براي مقايسه‌ي کارايي دو زارع و يا دو فعاليت کشاورزي با هم هزينه‌ي واحد توليد آنها را در نظر مي‌گيرند، مثلاً وقتي گفته مي‌شود که برنج در ايران گران‌تر از هندوستان توليد مي‌شود، منظور هزينه‌هاي توليد واحد (مثلا در هر هکتار يا هر تن) در اين دو کشور است. لذا مطالعه‌ي هزينه‌هاي لازم براي توليد بويژه هزينه‌هاي متغیر به تفکيک هر عامل توليد بسيار با اهميت است. مهمترين اجزاي هزينه‌هاي متغیر در توليد محصول برنج را مي‌توان به هزينه‌هاي خريد بذر مصرفي، انواع کود و سموم،حشره کش، هزينه‌ي نيروي کار و ماشين‌آلات تقسيم نمود. بنابراين در اين بخش به محاسبه‌ و مقايسه‌ي ميانگين هزينه‌هاي متغیر کل توليد پرداخته مي‌شود. همچنين انحراف معیار هزینه متغیر توليد نیز محاسبه مي‌شود.
4-1-5-1- هزینه های متغیر کل
هزینه های متغیر کل ظارعین به صورت زیر طبقه بندی شده و همانظور که مشاهده می شود مقدار کمینه آن 20068923 و مقدار بیشینه نیز 101337286 ریال می باشد لذا با توجه به مطلب فوق جدول زیر به همراه نمودار وصفی ارائه شده نشان دهنده میزان هزینه های متغیر کل مزارع می باشد. بیشترین مقدار هزینه ها مربوط به طیقه دوم یعنی بین 22500001 و 50000000 ریال می باشد و کمترین آن مربوط به طیقه آخر یعنی بالاتر از حد 100000000 ریال است.
جدول 4-11- هزینه های متغیر کل (ریال).
هزینه های متغیر کل
تعداد
درصد فراواني
فراوانی تجمعی
22500000-20068923
3
73/2
3
50000000-22500001
90
82/81
93
75000000-50000001
12
91/10
105
100000000-75000001
4
64/3
109
بالاتر از 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *