رشته مدیریت

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی

با عنوان :  ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه شاهرود

 پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت دولتی

گرایش مالی

 عنوان:

ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی درکارکنان بیمارستان های شهرستان نیشابور با تأکید بر تعارضات بین فردی

 استاد راهنما:

دکتر امیر حسین کیذوری

 استادمشاور :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر مهدی صانعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

چکیده : 1

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه. 2

1-1-  اظهار مسئله. 4

1-2-  ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

1-3-  اهداف پژوهش: 7

1-4-  فرضیه های پژوهش: 7

1-5-  تعریف واژه ها و اصطلاحات مورد بهره گیری در پژوهش : 8

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- هوش: 11

2-2- هیجان: 12

2-3- تاریخچه هوش هیجانی : 12

2-4-تعاریف هوش هیجانی: 15

2-4-1-هوش هیجانی و هوش عمومی : 15

2-4-2- مدلهای هوش هیجانی : 17

2-4-3- چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی.. 27

2-4-4- هوش هیجانی و شغل (محیط کاری) : 28

2-4-5- ضرورت در نظر داشتن رشد هوش هیجانی کارکنان : 30

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

2-4-6- هوش هیجانی و رهبری گروه: 31

2-4-7- اکتساب و بهبود هوش هیجانی : 31

2-5- تعارض : 32

2-5-1- ماهیت تعارض : 32

2-5-2- علل تعارض: 34

2-5-3- ریشه های ارتباطی تعارض: 35

2-5-4- علل ساختاری تعارض: 37

2-5-5- انواع تعارض: 38

2-5-6- دیدگاههای عمده نسبت به تعارض: 42

2-5-7-جنبه های منفی و مثبت تعارض: 45

2-5-8- مدیریت تعارض: 47

2-5-9- فنون رفع تعارض: 48

2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در ارتباط با هوش هیجانی و تعارض سازمانی : 50

2-6-1- پژوهشهای داخلی: 50

2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض: 50

2-6-1-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی.. 53

2-6-1-3- پژوهشهای مربوط به تعارض: 55

2-6-2- پژوهشهای خارجی: 57

فهرست مطالب

عنوان                                                                صفحه

2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض: 57

2-6-2-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی: 59

2-6-2-3- پژوهشهای مربوط به تعارض: 60

2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش: 61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش : 63

3-2- جامعه آماری: 63

3-3- نمونه آماری: 63

3-4- روش جمع آوری داده ها: 64

3-5- متغیرهای پژوهش: 64

3-6- ابزار جمع آوری داده ها: 65

3-7- روایی و پایانی پرسشنامه: 66

3-8- روش تحلیل داده ها: 66

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

4-1- آمار توصیفی: 68

4-2- آزمون آماری: 73

4-3- مطالعه فرضیات: 74

4-4- مقایسه میزان هوش هیجانی در بین کارکنان بیمارستان و متوسط هوش هیجانی در آزمون استاندارد 82

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

4-5- آزمون آماری: 83

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- اختصار پژوهش : 85

5-2- بحث و مطالعه درخصوص نتایج پژوهش : 87

5-3- محدودیتهای پژوهش: 91

5-4- پیشنهاد های پژوهش : 91

فهرست منابع فارسي : 95

فهرست منابع انگليسي : 101

ضمائم و پيوست ها : 106

چكيده انگليسي : 118

چکیده :

در این پژوهش به مطالعه ارتباط ی مولفه های هوش هیجانی با تعارضات بین فردی در بیمارستان های شهرستان نیشابور پرداخته شده می باشد.جامعه آماری این پژوهش 400 نفر بودکه بر اساس جدول مورگان 196 نفر بعنوان نمونه درونی در نظر گرفته شدند. روش های مورد بهره گیری در این پژوهش عبارتند از : آزمون کولموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رتبه بندی فریدمن و تی تک گروهی.آمار توصیفی نشان داد میانگین نمره هوش هیجانی در کارمندان40/80 می باشد . که از نمره ملاک 94 کمتر می باشد . نتایج تحلیل استنباطی نشان داد که بین متغیرهای تعارض بین فردی، بین مولفه های هوش هیجانی و بین درک وفهم هیجانات بیرونی، مدیریت و کنترل هیجان با عوامل تعارض بجز به ترتیب تعارض با همردیفان و تعارض با رئیس ارتباط مثبت و معناداری هست.در رتبه بندی مولفه های هوش هیجانی در بین کارکنان، مولفه مدیریت وکنترل هوش هیجانی دراولویت اول و درک و فهم هیجانات بیرونی وشناخت واظهار هیجانی و هیجان معطوف به شناختدراولویتهای دوم تاچهارم قرار دارند.در میان مولفه های تعارض بین فردی در بین کارکنان تعارض با رئیس در اولویت اول وتعارض با مرئوس وهمردیفان به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. که نشان می دهد بیشترین تعارض در بین کارکنان بیمارستان تعارض با رئیس می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلیدواژه: هوش هیجانی ،تعارض بین فردی ،کارکنان بیمارستان ها، تعارضات سازمانی

   مقدمه

یکی از حوزه­های مهم و جالب پژوهشی در سال­های اخیر مبحث هوش هیجانی می باشد که در زمینه شغلی و اجتماعی کاربرد فراوان دارد. نظریات حاضر نظریه هوشهای چند گانه (گاردنر، 1983) و نظریه هوش هیجانی (مایر و سالووی، 2000؛ گلمن، 1995) به اهمیت هوش هیجانی تصریح می­کند. هوش هیجانی به گونه فراینده­ای مفهوم مهمی در محل کار، کارگاه­ها و کنفرانس­ها شده می باشد و برای کمک به کارکنان و مدیران در درک اهمیت هوش هیجانی و اجرای آن در محیط کار سازمان یافته می باشد (آبراهام، 2000).

با ظهور عصر ارتباطات و ارتقاء ارزشمندی ارتباطات انسانی وهمچنین بروز موقعیتهای استراتزیک سازمانی، نظریه هوش هیجانی رشد چشمگیر یافته و از مباحث پرطرفدار سازمانی شده می باشد. هوش هیجانی توجه بسیاری از افراد را در پژوهش­های علمی دهه گذشته به خود اختصاص داده می باشد. بسیاری از محققان نشان دادند که هوش هیجانی می­تواند بسیاری از پیامدهای، مربوط به کار را پیش­بینی کند. هوش هیجانی به نظر می­رسد می­تواند شکل تکامل یافته­ای از در نظر داشتن بشر در سازمان­ها باشد و ابزاری جدید و شایسته در دستان مدیران تجاری و تئورسین­های بازار برای هدایت افراد درون سازمان­ها و مشتریان برون سازمانی و تأمین رضایت آنها و کاهش تعارضات باشد (پارسا، 1383). هوش هیجانی موضوعی می باشد که کوشش در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان­ها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره­وری، رضایت مندی و تعهد کارکنان محقق می­سازند (مختاری­پور، 1387).

رشد یک سازمان، وابسته به روبرو شدن با تعارض­ها می باشد. کاهش تعارضهای مخرب می­تواند بهترین شرایط برای بقا را فراهم کند، پس هدف از کاهش تعارضها، اجتناب از آنها نیست بلکه مدیریت آنها به گونه ضمنی می باشد، شیوه تصمیم­گیری در تعارض می­تواند سازنده یا مخرب باشد، شیوه سازنده در تعارض به ما کمک می­کند تا موفقیت را از زوایای مختلف ببینم، اما شیوه منفی در تعارض می­تواند هدایتگر ویرانی باشد. تعارض به عنوان جزئی اجتناب­ ناپذیر و لاینکف از زندگی سازمانی قلمداد می­گردد که اغلب به علت ویژگیهای شخصیتی متفاوت بین افراد موجود در سازمان می­باشد. افراد از لحاظ استعدادها، علائق و تواناییها و دیگر خصوصیات شخصیتی با یکدیگر متفاوتند. آگاهی از تفاوتهای شخصیتی افراد یک سازمان می­تواند مدیران ادارات و سازمان­ها را در حل بسیاری از مسائل یاری دهد، وقتی که آنها قبول کردند که بشر­ها از نظر توانایی­های ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند، در پی این نخواهند بود که از همه کارکنان رفتار یکسانی انتظار داشته باشند. که در این بین بیمارستانها بیشتر از همیشه در جستجوی مزیت رقابتی می­باشند، آنها می­دانند که به توازن میان ابعاد عقلانی و هیجانی نیاز دارند. و به دنبال این هستند که محیطی فراهم آورند که کارکنان از سلامت روان بیشتری در آن برخوردار باشند. زیرا که افراد با داشتن یک ارتباط سالم، احساس ارزش، پذیرش، درک طرفداری، اعتماد و اهمیت می­کنند و این تأمین کننده سلامت روانی و افزایش کارایی و سودمندی افراد می باشد. در چنین فضایی می باشد که کنترل تعارض به شکل سازنده آن امکانپذیر می­گردد. حال با مطالعه­های انجام گرفته در ارتباط با این موضوع به اهمیت تأثیر هوش هیجانی در کنترل تعارضات سازمانی پی برده و لذا بر آن شدیم که در این پاین­نامه به مطالعه هر چه دقیق­تر موضوع در محدوده بیمارستان­های شهرستان نیشابورپرداخته و در جهت بهره گیری و مدیریت درست این تعارضها، کمکی، در جهت رشد ارتقای هر چه بیشتر سطح آگاهی و عملکرد مدیران و کارکنان این سازمان کرده باشیم.

1-1-      اظهار مسئله

عامل­های متعددی کارای افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می­دهند یکی از عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد هوش هیجانی می باشد. مفهوم هوش هیجانی نوعی پردازش اطلاعات عاطفی می باشد که شامل ارزیابی صحیح عواطف در خود و دیگران ابراز مناسب عواطف، تعلیم سازگارانه عواطف می باشد (مایو و سالووی، 2000).

یکی دیگر از عواملی که رفتار سازمانی فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد، تعارض سازمانی می باشد. تعارض پدیده­ای می باشد که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد در سازمانها دارد. بهره گیری صحیح و موثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می­گردد، و بهره گیری مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کنده و کسب مهارت در اداره کنترل آن می باشد که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت­های مدیریت بشمار می­آید. اگر تعارض­ها سازنده باشند موجب بروز افکار نو و خلاق می­شوند، و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می­سازند و در نهایت به مدیریت کمک می­کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید. از آنجا که بیمارستانها مانند نظام­های اجتماعی هستند که در کلیه فرایندهای آن بشر و فعالیت­های گروهی تأثیر اساسی دارند و اهل فکر هستند به نظر می­رسد که بایستی بیشتر از هر سیستم اجتماعی دیگر تنش و تعارض داشته باشد. زیرا در یک سازمان پیچیده­های همچون بیمارستان که تضاد علایق و منابع به میزان زیادی در آن هست، دور از انتظار نیست که برخورد فکری رخ دهد، وظیفه مدارها پیش روی بی­تفاوتها –ارتباط مدارها پیش روی ضابطه مدارها و کارکنان جدیدالورود پیش روی قدیمی­ها و عدم درک مراجعه کنندگان بیمارستان و …. اختصار همه اینها نمونه­های از درگیریهای هستند که در بیمارستانهای رخ می­دهد. وجود افراد مختلف با ویژگی های شخصیتی متفاوت، نیازها و انتظارات و ادارکات گوناگون دلیل بروز تعارض در سازمان­ها مانند بیمارستانها می باشد (لطفی، منصوره، 1388).

از آنجا که تعارضات بین فردی نیز در ارتباط نزدیک با هیجانهاست و برای کنترل آن بایستی نخست هیجانها را شناخت و سپس آن را کنترل نمود، پس در این صورت افراد بایستی هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خود کنترلی برخوردار باشند. افرادی که این ویژگی­ها را دارند می­توانند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب کرده و به این شکل سریعتر و صحیح تر تعارض را شناسایی کرده و با اطمینان به هدایت آن بپردازند و محیطی فراهم آورد که افراد با آگاهی از هیجانات خود از سلامت روانی و کارایی بیشتر برخوردار شوند و بتوانند با تعارضات بین فردی خود را کنترل کنند. هیجان جزء ذاتی ساختار هر فرد می باشد. ما نمی­توانیم هیجانات را از خودمان دور کنیم، بلکه بایستی آنها را بدرستی کنترل کنیم (گلمن، 1383، ص، 125). هوش هیجانی یک دسته از توانایی ها و مهارت­های غیر شناختی می باشد، که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می­دهد و در این رهگذر عاملی که به نظر می­رسد با تنش شغلی مدیران و کارکنان ارتباط داشته باشد و از راههای مقابله و مقاومت در برابر تعارض می­باشد، متغیر هوش هیجانی می باشد (روگرز و همکاران، 2006). هدف اصلی ما در این پژوهش این می باشد که آیا بین عوامل هوش هیجانی و تعارضات سازمانی (بین فردی) در کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور ارتباط معنی داری هست. لذا مطالعه حاضر بر لزوم توجه بیشتر به هوش هیجانی به عنوان مؤلفه­ای مهم، برای بهبود تعارض سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان و مدیران بیمارستانهای نیشابور صورت می­گیرد.

1-2-      ضرورت و اهمیت پژوهش

هوش هیجانی به نظر می­رسد می­تواند شکل تکامل یافته­ای از در نظر داشتن بشر در سازمان­ها باشد و ابزاری جدید و شایسته در دستان مدیران تجاری و تئورسین­ها بازار برای هدایت افراد درون سازمان­ها و مشتریان برون سازمانی و تأمین رضایت آنها باشد (پارسا، 1383).

نکته اساسی، توجه ما نسبت به تعارض و برخورد درست با آن و تشخیص حق و یا ناحق بودن آن، براساس علل و عوامل به وجودآورنده آن و پیشنهاد راه حلی منطقی و درست برای بهره­برداری بهینه از آن می باشد. به همین دلیل مهم این می باشد که تعارض اداره گردد و نه اینکه سرکوب گردد و نه اینکه اجازه داده گردد، تعارض تشدید و از کنترل خارج گردد. شناخت علل تعارض می­تواند در تعیین راه­حلهای احتمالی کمک کند و عواقب ناشی از تعارض می­تواند برای سازمان، خواه در منازعات کارگری و مدیریت تعارضهای واحدهای مختلف یک سازمان، یا تعارض بین افراد، گران تمام گردد. آگاهی از هوش هیجانی افراد یک سازمان می­تواند مدیران ادارات و سازمانها را در حل بسیاری از مسائل یاری دهد، وقتی آنها قبول کردند که انسانها از نظر هوش هیجانی تفاوت دارند، در پی این نخواهند بود که از همه کارکنان رفتار یکسانی انتظار داشته باشند.

بسیاری از مدیران تمایل دارند که سختگیر باشند و قادر نیستند ارتباط خوبی با کارکنان مستقر کنند. آنها نمی­توانند در محیط کسب و کار، فرهنگ سازمانی، فرایند کاری و فناوری تغییر ایجاد کنند. این مدیران به رغم داشتن دانش فنی خوب، نمی­توانند مدیران موفقی باشند. تحقیقات نشان می­دهد که مدیر یا متخصصی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشد و از نظر فنی نیز با تجربه باشد، با آمادگی و مهارت بیشتر و سریعتر از دیگران به رفع تعارضهای نوپا، ضعف گروهی و سازمانی و خطاهای موجود، ابهام در ارتباطات، تیرگی روابط متقابل و رموزی که ارزشمند و سودمند جلوه می­نماید، خواهد پرداخت (کوپر، 1997، 58-56). مدیر با داشتن شعور عاطفی بالا می­تواند نسبت به تعارض آگاهی بیشتر کسب نماید و بدین وسیله سریعتر و صحیح تر تعارض را شناسایی کند و با همدلی و اطمینان به هدایت سودمند آن بپردازد و از این طریق محیطی فراهم آورد که کارکنان از سلامت روانی بیشتری در آن برخوردار باشند. زیرا که افراد با داشتن یک ارتباط سالم، احساس ارزش، درک طرفداری، اعتماد و اهمیت می­کنند و این تأمین کننده سلامت روانی و افزایش کارایی و سودمندی افراد می باشد. در چنین فضایی می باشد که مدیریت تعارض به شکل سازنده آن امکان پذیر می­گردد (وطن خواه، 1386، ص 25). در بیمارستان برآورده کردن و تأمین درخواست­های مراجعه کنندگان،اساس تأمین و ارائه­ی خدمات می باشد. کارکنان بیمارستان نمی­توانند مراجعه کننده را کنترل کنند و فقط می­توانند تأثیر یک فرد آماده به خدمت را در تأمین خدمات آنها اعمال کنند. تنها چیزی که کارکنان بیمارستان می­توانند انجام دهند کنترل عقاید و توجه­های خودشان می باشد. پس، هنگامی که یک مشاجره یا تعارض در مورد تأمین خدمات پیش می­آید، کارکنان بیمارستان صرفاً بایستی یک روش انعطاف­پذیر را برای ارائه­ی خدمات به مقصود رفع تعارض اتخاذ کنند.

در زیر به چند نمونه از ضرورتهای پژوهش تصریح می­گردد:

 • هوش هیجانی قدرت کار فردی و گروهی را افزایش می­دهد، افرادی که هوش هیجانی بالای دارند با دیگران بهتر کار می­کنند و به راحتی دیگران را درک می­کنند.
 • هوش هیجانی می­تواند در افزایش خلاقیت افراد برای حل تعارضها و معضلات مؤثر باشد.
 • عامل مهمی در گزینش افراد برای احراز شغل و ارتقای شغلی آنان می باشد.
 • باعث تصمیم­گیری راحتتر و منجر به بهبود روابط با مراجعه کنندگان می­گردد.

1-3-      اهداف پژوهش:

هدف کلی:

تعیین ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی (شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی، مدیریت هیجانی و کنترل هیجانی) با ابعاد تعارضات بین فردی (رئیس، مرئوس، همردیفان) کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور

اهداف اصلی:

 • تعیین ارتباط بین عوامل تعارض بین فردی (رئیس، مرئوس، همردیفان)
 • تعیین ارتباط بین عوامل هوش هیجانی (شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی، مدیریت هیجانی و کنترل هیجانی) در کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور.
 • تعیین ارتباط بین عوامل تعارض بین فردی (رئیس، مرئوس، همردیفان) و عوامل هیجانی (شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی، مدیریت هیجانی و کنترل هیجانی) در کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور.
 • تعیین رتبه عوامل هوش هیجانی در کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور
 • تعیین رتبه عوامل تعارض بین فردی در کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور

1-4-      فرضیه­ های پژوهش:

فرضیه کلی: بین هوش هیجانی (EQ) و تعارضات بین فردی کارکنان بیمارستانهای شهرستان نیشابور ارتباط معناداری هست.

فرضیات اصلی:

جهت جلوگیری از گستردگی فرضیه­های پژوهش محقق کوشش نمود. از طریق تلفیق فرضیه­های جزئی فرضیه­های مشخص و اصلی ارائه گردد.

 • بین عوامل تعارض بین فردی (رئیس، مرئوس، همردیفان) در کارکنان بیمارستان های نیشابور ارتباط معناداری هست.
 • بین عوامل هوش هیجانی (شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی، مدیریت هیجانی و کنترل هیجانی) در کارکنان ارتباط معنا­داری هست.
 • بین عوامل تعارض بین فردی (رئیس، مرئوس، همردیفان)و عوامل هیجانی (شناخت و اظهار هیجانی در درون خود، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی، مدیریت هیجانی و کنترل هیجانی) در کارکنان ارتباط معنا­داری هست.
 • بین رتبه بندی عوامل هوش هیجانی در کارکنان تفاوت معناداری هست.
 • بین رتبه بندی عوامل تعارض بین فردی در کارکنان تفاوت معنا­داری هست.

1-5-      تعریف واژه­ها و اصطلاحات مورد بهره گیری در پژوهش :

هوش هیجانی: [1] توانایی ارزیابی، اظهار و تنظیم هیجانات خود و دیگران و بهره گیری کارآمد از آن (مایر و سالووی، 2000).

درک و فهم هیجانی بیرونی:[2] توانایی تشخیص و درک حالات روحی، احساسات و عواطف و انگیزه­های دیگران (پالمر و استوف، 2001).

هیجان معطوف به شناخت: [3]یکی شدن احساسات و دانش هیجانی در تصمیم­گیری و حل معضلات (پالمر و استوف، 2001).

شناخت و ابراز هیجانی در درون خود:[4] توانایی شناخت احساسات و حالات هیجانی خود، و توانایی ابراز احساسات خود با دیگران (پالمر و استوف، 2001).

مدیریت هیجانات: [5] توانایی مدیریت کردن هیجانات مثبت و منفی در درون خود و دیگران (پالمر و استوف، 2001).

کنترل هیجانات:[6]توانایی کنترل موثر حالات هیجانی قوی مثل عصبانیت، استرس، اضطراب و ناامیدی (عباس زادگان، 1384).

هوش غیر شناختی: توانایی درک خود و دیگران، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش (بار – آن، 1997).

تعداد صفحه :131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92