No category

منبع پایان نامه درباره کیفیت زندگی، سالمندان، ارتباط معنی دار، سلامت معنوی

د جسمی
مرد
۲۵۲
۶۶/۶۱
۲۴.۳
۰۰۸/۰

زن
۴۸
۴۹/۵۱
۱/۲۴

بعد روانی
مرد
۲۵۲
۴۴/۶۴
۳/۲۴
۰۳۶/۰

زن
۴۸
۴۵/۵۶
۲/۲۲

عملکرد جسمانی
مرد
۲۵۲
۳۰/۵۳
۷/۳۱
۰۸۰/۰

زن
۴۸
۶۶/۴۴
۷/۲۸

محدویت جسمی
مرد
۲۵۲
۲۰/۶۴
۷/۳۹
۰۰۸/۰

زن
۴۸
۴۷/۴۷
۲/۳۸

درد جسمی
مرد
۲۵۲
۹۱/۷۲
۱/۲۷
۰۰۰/۰

زن
۴۸
۶۰/۵۷
۱/۳۰

سلامت عمومی
مرد
۲۵۲
۲۸/۵۶
۶/۱۴
۹۹۵/۰

زن
۴۸
۲۵/۵۶
۱/۱۴

محدودیت عاطفی
مرد
۲۵۲
۱/۶۰
۱/۴۳
۰۰۷/۰

زن
۴۸
۷/۴۱
۱/۴۲

انرژی / خستگی
مرد
۲۵۲
۱۶/۶۴
۷/۲۲
۷۷۰/۰

زن
۴۸
۱۲/۶۳
۱/۲۲

سلامت روانی
مرد
۲۵۲
۳۸/۶۲
۹/۲۳
۷۳۱/۰

زن
۴۸
۰۸/۶۱
۸/۲۳

عملکرد اجتماعی
مرد
۲۵۲
۱۱/۷۱
۹۵/۲۴
۰۰۵/۰

زن
۴۸
۸۹/۵۹
۵/۲۴

بررسی ارتباط بین وضعیت کیفیت زندگی و جنسیت سالمندان مورد مطالعه در جدول ۲۲-۴ به نمایش درآمده است. همان طور که از داده های جدول مشخص است بین جنسیت با نمره SF-36 ارتباط آماری معنی داری دیده می شود (۰۰۱/۰=P).
جدول ۲۲-۴: مقایسه ارتباط بین وضعیت کیفیت زندگی بر اساس جنسیت در سالمندان مورد مطالعه

طبقه بندی نمره sf-36
P value

کمتر از ۵۰
بیشتر از ۵۰

جنسیت
مرد
۶۲
۱۹۰
(۰۰۱/۰=P، ۱= df، ۷۱۸/۱۲=۲?)

زن
۲۴
۲۴

بررسی ارتباط بین نمره کیفیت زندگی با نوع زندگی در جدول ۲۳-۴ به نمایش درآمده است. نتایج مندرج در جدول مذکور نشان می‌دهد بین نوع زندگی با نمره کل کیفیت زندگی (sf-36 کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۵۰) ارتباط معنی‌داری دیده می‌شود (۰۰۳/۰=P)، در حالیکه بین نوع زندگی با نمره کل سلامت معنوی ارتباط معنی‌‌داری دیده نشد.
جدول ۲۳-۴: مقایسه ارتباط بین وضعیت کیفیت زندگی بر اساس وضعیت زندگی در سالمندان مورد مطالعه
نوع زندگی
نمره کل کیفیت زندگی
P value

کمتر از ۵۰
بیشتر از ۵۰

تنها
۰
۱۱
(۰۰۳/۰=P، ۳= df، ۷۶۵/۱۳=۲?)
با همسر
۶۹
۱۸۲

با فرزندان
۱۷
۱۷

با بستگان
۰
۴

یافته های جدول ۴-۲۴ نشان دهنده ارتباط معنی دار بین نوع ارتباط با سایر اعضای خانواده و کیفیت زندگی در سالمندان مورد بررسی است (۰۰۰/۰=P). به طوری که افرادی که نوع ارتباط خود را خوب ارزیابی کرده اند نمره کیفیت زندگی بالاتری را گزارش کرده اند.
جدول ۲۴-۴: مقایسه ارتباط بین وضعیت کیفیت زندگی بر اساس نوع روابط با سایر اعضای خانواده در سالمندان مورد مطالعه
نوع زندگی
نمره کل کیفیت زندگی
P value

کمتر از ۵۰
بیشتر از ۵۰

عالی
۰
۳
(۰۰۰/۰=P، ۳= df، ۷۵۳/۴۰=۲?)
خوب
۴۷
۱۸۵

متوسط
۳۱
۲۲

ضعیف
۸
۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *