No category

منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، استاندارد، تحلیل داده

تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی بوده و به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود.
برای گروهبندی پاسخگویان برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فعالیتهای آموزشی- ترویجی ودانش فنی شالیکاران در زمینه کنترل بلاست برنج، دانش در زمینه اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج از رابطه فاصل میانگین از انحراف معیاراستفاده شده که در این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چهار سطح به شرح زیر برآورد شده است:
رابطه (1)
A: A Mean –SD ضعیف =
B :Mean –SD ≤ B ≤ Mean متوسط =
C: Mean C ≤ Mean + SD خوب =
D :Mean + SD D عالی =
3-9-2- آمار استنباطی
جهت بررسی روابط بین متغیرها و تفاوت موجود در بین گروههای مورد مطالعه در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی از آمار استنباطی استفاده میگردد (کلانتری، 1385).
در این تحقیق با استفاده از آزمون کایدو، نسبت به مقایسه میانگین دو گروه استفادهکننده از کنترل زراعی و کنترل شیمیایی رابطه بین متغیرهای مستقل اقدام شد. ضمناً جهت بررسی اقتصادی روش کنترل زراعی در مقایسه با کنترل شیمیایی، از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه و نیز آمار موجود در مدیریت حفظ نباتات استان گیلان استفاده گردید.
نرمافزارهای مورد استفاده در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها SPSS است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه آماری) فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید.
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ارائه میگردد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و توصیف ویژگیهای افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیههای پژوهش از نرمافزار آماری SPSS نسخه 19 استفاده شده است. اطلاعات این فصل از پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی تنظیم شده است.
4-2- یافتههای توصیفی
4-2-1- ویژگیهای فردی
میانگین سن نمونهها در این تحقیق 5/55 سال (61/11=SD) بود که بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی 70-51 (75/60 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از 30 سال (25/1 درصد) بود. متغیر جنس نشان داد که اکثریت پاسخگویان در این پژوهش را مردان تشکیل میدهند (2/97 درصد). از لحاظ سطح تحصیلات نیز بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی متوسطه با 5/30 درصد و کمترین فراوانی متعلق به افراد با مدرک دانشگاهی با 2/14 درصد بود. به لحاظ گویش، بیشترین فراوانی مربوط به گویش گیلکی در پرسشنامه با 3/89 درصد و کمترین فراوانی مربوط به گویش سایر با 1 درصد بوده است. تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان کمتر از 3 نفر با 75/60 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 5 نفر با 25/3 درصد بود. از لحاظ متغیر سابقه فعالیت در برنجکاری بیشترین فراوانی در گروه 20-11سال با 75/34 درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه کمتر از 10 سال با 25/7 درصد بود. میانگین سابقه فعالیت برنجکاری پاسخدهندگان 32/27 سال (33/13=SD) بود( جدول 4-1).
جدول 4-1 . توزیع فراوانی ویژگیهای فردی نمونهها (400 =n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سن
کمتر از 30
5
122
25/1
25/1
50-31
5/30
75/31
میانگین: 52/55
انحراف استاندارد: 61/11
واریانس: 7/134
کمینه: 25 بیشینه: 85
70-51
243
75/60
5/92
بیشتر از 70
30
5/7
100
ادامه جدول 4-1. توزیع فراوانی ویژگیهای فردی نمونهها (400 =n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
جنسیت
مرد
375
8/93
8/93
نما: مرد
زن
25
2/6
100
سطح تحصیلات
بیسواد
79
8/19
8/19
نما: متوسطه
ابتدایی
82
5/20
3/40
متوسطه
122
5/30
8/70
دیپلم
60
15
8/85
دانشگاهی
57
2/14
100
گویش
تعداد اعضای خانواده
فارسی
12
3
3
نما: گیلکی
گیلکی
357
3/89
3/92
آذری
27
8/6
99
سایر موارد
4
1
100
کمتر از 3 نفر
243
75/60
75/60
انحراف استاندارد: 058/1
واریانس: 12/1
کمینه: 1
بیشینه: 7
5-4
144
36
75/96
بیشتر از 5 نفر
13
25/3
100
سابقه فعالیت برنجکاری
کمتر از 10
29
25/7
25/7
*میانگین: 32/27
انحراف استاندارد: 33/13
واریانس: 603/177
کمینه: 1
بیشینه: 65
20-11
139
75/34
42
30-21
135
75/33
75/75
بیشتر از 30
97
25/24
100
منبع: یافتههای تحقیق
* 320n=
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی
بررسی توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران نشان داد که بیشترین فراوانی مساحت کل اراضی کشاورزی شالیکاران، کمتر از 1 هکتار با 39/68 درصد و کمترین فراوانی متعلق به طبقه بیشتر از 3 هکتار با 36/1 هکتار بود. همچنین اکثریت شالیکاران (8/66) عنوان کردند که اراضی برنجکاری آنها تسطیح شده است و 3/33 درصد نیز دارای اراضی غیرتسطیح شده بودند. بیشترین فراوانی نوع رقم مربوط به رقم هاشمی با 3/83 درصد بود (جدول 4- 2).
جدول 4-2. توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران (367 n=)
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
مساحت کل اراضی کشاورزی
کمتر از 1 هکتار
251
39/68
39/68
میانگین: 94/0
3-1/1 هکتار
111
25/30
64/98
انحراف استاندارد: 71/0
بیشتر از 3 هکتار
5
36/1
100
واریانس: 503/0
کمینه: 12/0 هکتار
تسطیح اراضی برنجکاری
بیشینه: 6/4 هکتار
تسطیح اراضی
267
8/66
8/66
نما: تسطیح اراضی شده
عدم تسطیح اراضی
133
3/33
100
رقم برنج
خزر
گوهر
شیرودی
1
3/0
3/0
3/0
3/0
فجر
3/0
دمسیاه
3/0
حسنسرا
3/0
هاشمی
333
3/83
6/83
نما: هاشمی
علیکاظمی
29
3/7
9/90
حسنی
9/90
بینام
قریب
جمشیدجو
37
1/9
3/0
3/0
100
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی
بررسی ویژگیهای اقتصادی نشان داد بیشترین فراوانی متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، کمتر از 1 تن در هکتار با 32/60 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 3 تن در هکتار با 91/2 درصد بود. بیشترین فراوانی میزان درآمد سالانه برنجکاری سالیانه، مربوط به طبقه 5000000-1000001 تومان با 97/44 درصد کمترین فراوانی متعلق به طبقه کمتر از 1000000 تومان با 59/1 درصد بود. 5/26 درصد پاسخگویان نیاز به تسهیلات بانکی برای فعالیت کشاورزی داشته و 5/73 درصد نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند. همچنین اکثریت کشاورزان قیمت برنج را در سال 93، 7000-6001 تومان پیشبینی کردهاند (جدول 4-3).
جدول 4-3. توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی شالیکاران
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
متوسط عملکرد در هکتار
کمتر از 1 تن
228
32/60
32/60
میانگین: 07/1
3-1/1 تن
139
77/36
09/97
انحراف استاندارد: 75/0
بیشتر از 3 تن
11
91/2
100
واریانس: 9/562
کمینه: 20/0
بیشینه: 50/4
درآمد سالانه برنجکاری
کمتر از 1000000 تومان
6
59/1
59/1
میانگین: 85/6351560
5000000-1000001 تومان
167
18/44
77/45
انحراف استاندارد: 504/4102902
10000000-5000001 تومان بیشتر از 10000000 تومان
170
35
97/44
26/9
74/90
100
واریانس: 1013*68/1
کمینه: 160000
بیشینه: 28000000
قیمت متوسط
کمتر از 6000 تومان
166
5/41
5/41
میانگین: 6365
7000-6001 تومان
225
25/56
75/97
انحراف استاندارد: 56/617
بیشتر از 7000 تومان
9
25/2
100
واریانس: 5/1378
کمینه: 5000
نیاز به تسهیلات بانکی
بیشینه: 15000
دارای نیاز
106
5/26
5/26
نما: دارای نیاز
عدم نیاز
294
5/73
100
منبع یافته های تحقیق
4-2-4- دانش کنترل بلاست برنج
دانش کشاورزان در زمینه کنترل بلاست برنج با 27 گویه در دو بخش کنترل شیمیایی و کنترل زراعی بررسی شد. درخصوص روش کنترل بلاست برنج نتایج نشان داد که بیشتر پاسخگویان(3/80 درصد) از روش شیمیایی برای کنترل بلاست برنج استفاده میکنند ( جدول 4-4)( نمودار 4-1).
شکل4-1. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس روش کنترل بیماری بلاست برنج
4-2-4-1- دانش کنترل شیمیابی بلاست برنج
از بررسی جدول زیر مشخص گردید که بیشترین فراوانی روش کنترل بلاست برنج، کنترل شیمیایی با 25/80 درصد و همچنین بیشترین فراوانی تعداد دفعات سمپاشی از مرحله کاشت تا برداشت، مربوط به 2 بار با 8/65 درصد و کمترین فراوانی متعلق به 3 بار با 5/2 درصد بود. ضمناً بیشترین فراوانی پرداخت هزینه برای کنترل شیمیایی، مربوط به پرداخت هزینه با 3/76 درصد بود. بیشترین فراوانی هزینه کنترل شیمیایی، مربوط به بین500000 تا 10000001 تومان با 99/80 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 200000 تومان با 7/1 درصد بود. 5/85 درصد شالیکاران اظهار داشتند که مصرف سم باعث کاهش بیماری بلاست می گردد و 60% آنها مصرف سم را به سایر شالیکاران توصیه کردند. در ضمن بیشترین فراوانی مرحله کشت و کار برنج هنگام استفاده ازسم، مربوط استفاده از سم در مرحله پنجهزنی و خوشهدهی 60 درصد و نوع سم مورد استفاده، سم پودر تریسیکلازول بود (جدول4-5).
جدول 4-4. توزیع فراوانی شالیکاران و کارشناسان (مجموع پاسخدهندگان) بر اساس دانش کنترل بلاست برنج
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
روش کنترل بلاست برنج
شیمیایی
321
25/80
25/80
بیولوژیکی
5
25/1
5/81
نما: شیمیایی
زراعی
67
75/16
25/98
ارقام مقاوم
7
75/1
100
جدول 4-5. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل شیمیایی بلاست برنج
ویژگی طبقه/ سطح فراوانی درصد درصد تجمعی سایر مشخصههای آماری
تعداد دفعات سمپاشی از 1 بار 69 3/17 3/17 نما: 2 بار
مرحله کاشت تا برداشت 2 بار 263 8/65 1/83
3 بار 10 5/2 6/85
بی پاسخ 58 5/14 100
پرداخت هزینه برای کنترل شیمیایی پرداخت هزینه 305 3/76 3/76 نما: پرداخت هزینه
عدم پرداخت هزینه 37 3/9 6/85
بیپاسخ
58
5/14
100
هزینه کنترل شیمیایی در هر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *