No category

منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، کارشناسان، درصد تجمعی

ف استاندارد
ماکزیمم
مینیمم
مشارکت اجتماعی
367
8/9
1/5
2/2
15
3
منبع یافتههای تحقیق
جدول 4-10. توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
11
3
3
متوسط
48
1/13
1/16
خوب
280
3/76
4/92
عالی
28
6/7
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-7- فعالیتهای آموزشی-ترویجی
جهت بررسی فعالیتهای آموزشی- ترویجی شالیکاران، 4 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-11) ذکر شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد که از 367 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ فعالیتهای آموزشی، بیشتر افراد (64 درصد، 234n=) در گروه افراد با فعالیتهای آموزشی متوسط بودند (جدول 4-12).
جدول 4-11. میزان فعالیتهای آموزشی- ترویجی شالیکاران بهترتیب اهمیت موضوع (367n= )
متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
ماکزیمم
مینیمم
آموزشی – ترویج
367
3/10
7/10
3/3
20
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-12. توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی (367n= )
فعالیتهای آموزشی- ترویجی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
46
5/12
5/12
متوسط
49
4/13
9/25
خوب
234
8/63
7/89
عالی
56
3/15
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-8- دانش فنی
میزان دانش فنی شالیکاران، با 9 گویه بررسی شد که بهترتیب اولویت در جدول (4-13) ذکر شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که از 367 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ دانش فنی، بیشتر افراد (4/56 درصد، 207n=) در گروه افراد با دانش فنی عالی بودند (جدول 4-14).
جدول 4-13. میزان دانشفنی شالیکاران بهترتیب اهمیت موضوع (367n= )
متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
ماکزیمم
مینیمم
دانش فنی
367
26
4/15
9/3
39
15
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-14. توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش فنی
نفوذپذیری اجتماعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
متوسط
23
3/6
3/6
خوب
137
3/37
6/43
عالی
207
4/56
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-9- اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج
میزان دانش شالیکاران در زمینه اثرات زیستمحیطی، با 10 گویه بررسی شد که بهترتیب اولویت در جدول (4-14) ذکر شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد که از 367 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ دانش محیط زیستی، بیشتر افراد (87 درصد، 318n=) در گروه افراد با دانش محیط زیستی عالی بودند (جدول 4-13).
جدول 4-15. اثرات زیستمحیطی کنترل بلاست برنج به ترتیب اهمیت موضوع (367n=)
متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
ماکزیمم
مینیمم
اثرات زیست محیطی
367
4/37
9/42
6/6
50
16
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-16. توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه بر حسب میزان اثرات زیستمحیطی
میزان اثرات زیست محیطی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
متوسط
16
4/4
4/4
خوب
33
9
4/13
عالی
318
6/86
100
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمون کایدو
مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی دو گروه کشاورزان استفادهکننده از روش زراعی و شیمیایی توسط آزمون آماری کایدو انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بین جنسیت، سن و سابقه برنجکاری با روش کنترل انتخابی توسط پاسخگویان ارتباط معنیداری وجود ندارد ولی بین سطح زیر کشت و روش کنترل در سطح 05/0 آماری ارتباط معنیداری وجود دارد و بین نظرات کارشناسان و کشاورزان در مورد روش کنترل بیماری بلاست برنج، اختلاف معنیداری وجود دارد (جدول 4-17).
میانگین سنی برای شالیکاران گروه زراعی برابر 3/58 سال با انحراف استاندارد 198/0 بود. در حالی که این مقدار برای شالیکاران شیمیایی برابر 4/55 سال با انحراف استاندارد 466/0 بود. نتیجه بدست آمده از آزمون لون نشان داد که فرض برابری واریانس میانگین سنی دو گروه از شالیکاران زراعی و شیمیایی از نظر آماری مورد تایید نیست.
میانگین سابقه برنجکاری برای شالیکاران گروه زراعی برابر 05/31 سال با انحراف استاندارد 41 سال و مقدار آن برای شالیکاران شیمیایی برابر 78/27 سال با انحراف استاندارد 49/13 بود. نتیجه بدست آمده از آزمون نشان داد که فرض برابری واریانس سابقه برنجکاری دو گروه از شالیکاران زراعی و شیمیایی از نظر آماری مورد تایید نیست.
میانگین سطح زیر کشت برنج برای شالیکاران گروه زراعی برابر 70/0 هکتار با انحراف استاندارد 57/0 هکتار بود در حالی که این مقدار برای شالیکاران شیمیایی برابر 99/0 هکتار با انحراف استاندارد 72/0 هکتار بود. نتیجه بدست آمده از آزمون نشان میدهد که فرض برابری واریانس سطح زیر کشت در دو گروه از شالیکاران زراعی و شیمیایی از نظر آماری مورد تایید است.
متوسط عملکرد برای شالیکاران گروه زراعی برابر 17/905 کیلوگرم با انحراف استاندارد 06/637 کیلوگرم بود. در حالی که این مقدار برای شالیکاران شیمیایی برابر 86/1065 کیلوگرم با انحراف استاندارد 07/719 کیلوگرم بود. نتیجه بدست آمده از آزمون لوِن نشان میدهد که فرض برابری واریانس عملکرد در دو گروه از شالیکاران زراعی و شیمیایی از نظر آماری مورد تایید است.
درآمد سالیانه برای شالیکاران گروه زراعی برابر 86/5603275 تومان با انحراف استاندارد 92/4089966 تومان و برای شالیکاران شیمیایی برابر 15/6575728 تومان با انحراف استاندارد 45/4092092 تومان بود. نتیجه بدست آمده از آزمون لوِن نشان میدهد که فرض برابری واریانس درآمد سالیانه در دو گروه از شالیکاران زراعی و شیمیایی از نظر آماری مورد تایید است (جدول 4-18).
آزمون فرضیههای تحقیق :
فرض اول:
هر چند میانگین سابقه برنجکاری برای شالیکاران زراعی بزرگتر از میانگین سابقه برنجکاری شالیکاران شیمیایی است، اما بر اساس آماره آزمون کایدو و با فرض عدم برابری واریانسهای دو گروه، اختلاف معنیدار آماری بین این دو گروه وجود ندارد (x2=4/069 , Sig=0.1310.05).
به این ترتیب شواهد کافی برای اثبات فرضیه اول تحقیق مبنی بر “بین سابقه برنجکاری شالیکاران استفاده کننده از کنترل زراعی و سابقه برنجکاری شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد” موجود نیست.
فرض دوم:
همانطور که ملاحظه شد، میانگین سطح زیر کشت برنج برای شالیکاران شیمیایی بزرگتر از میانگین سطح زیر کشت برنج برای شالیکاران زراعی بود. اما بر اساس آماره کایدو و با فرض عدم برابری واریانسهای دو گروه، اختلاف معنیدار آماری بین سطح زیر کشت برنج این دو گروه وجود دارد (x2=10/290, Sig.=0/006 0.05).
به این ترتیب فرضیه دوم تحقیق مبنی بر “بین سطح زیر کشت برنج شالیکاران استفاده کننده از کنترل زراعی وسطح زیر کشت برنج شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی از نظر آماری اختلاف معناداری وجود دارد” پذیرفته میشود.
فرض سوم:
بر اساس آماره کایدو و با فرض عدم برابری واریانسهای دو گروه، ارتباطی بین سن و روش کنترل بیماری وجود ندارد و این دو مستقل از هم هستند (x2=0/743, Sig.=0.6900.05).
به این ترتیب فرض سوم پژوهش مبنی بر ” بین روش کنترل و سن پاسخدهندگان ارتباط معنیداری وجود دارد ” پذیرفته نیست.
فرض چهارم:
بر اساس آزمون کایدو و با فرض عدم برابری واریانسها، بین جنسیت و روش کنترل انتخابی توسط پاسخگویان ارتباط معنیداری وجود ندارد و این دو مستقل از هم هستند(x2=0/981, Sig= 0/322 0/05)
به این ترتیب فرض چهرم پژوهش مبنی بر ” بین جنسیت و روش کنترل بیماری ارتباط معنیداری وجود دارد “پذیرفته نیست.
فرض پنجم:
در این فرضیه، نظرات دو گروه کشاورز و کارشناس جهاد در مورد روش کنترل بیماری با یکدیگر مقایسه شد. برای این منظور از آزمون کایدو فراوانی روشهایی را که این دو گروه انتخاب کرده‌اند، محاسبه گرديد و 9 نفر از کارشناسان روش زراعی، 5 نفر روش بیولوژیک، 12 نفر روش شیمیایی و 7 نفر روش کشت ارقام مقاوم را انتخاب کردند. در بین کشاورزان فراوانی روش کنترل زراعی 58 و فراوانی روش کنترل شیمیایی 309 بود و هیچکدام از آنها روش کنترل بیولوژیک و کشت ارقام مقاوم را انتخاب نکردند. هر دو گروه کارشناسان و کشاورزان روش شیمیایی را ترجیح دادهاند. اما گروه کارشناسان برخلاف کشاورزان هر چهار روش کنترل بیماری بلاست را برگزیدهاند. در حالی که کشاورزان تنها دو روش زراعی و شیمیایی را انتخاب کردند. در سطح معنیداري 000/0، مقدار کایدو برابر 464/144 بدست آمد (Sig.=0.000.05، x2=144/464).
با توجه به نتیجه آزمون کای‌دو، بین نظرات کارشناسان و کشاورزان در زمینه روش کنترل بیماری بلاست اختلاف معنیدار آماری وجود دارد. بنابراین فرضیه پنجم مبنی بر “بین نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی درمورد روش کنترل بیماری و نظر کشاورزان از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد.” پذیرفته میشود.
جدول4-17. مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمون کایدو
ویژگی
گروه
تعداد
(کای دو) X2
سطح معنیداری
نتیجه
جنسیت
زراعی
شیمیایی
309
58
981/0
322/0
ارتباط وجود ندارد
سابقه برنجکاری
زراعی
شیمیایی
309
58
069/4
131/0
ارتباط وجود ندارد
سطح زیر کشت
زراعی
شیمیایی
309
58
290/10
006/0
ارتباط وجود دارد
روش کنترل
کارشناس
کشاورز
33
367
464/144
00/0
اختلاف معنیداری وجود دارد
سن
زراعی
309
743/0
690/0
ارتباط وجود ندارد
شیمیایی
58
جدول 4-18. مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه
ویژگی
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
سابقه برنجکاری
شیمیایی
309
78/27
49/13
زراعی
58
05/31
41/10
سطح زیرکشت برنج
شیمیایی
309
99/0
72/0
زراعی
58
7/0
57/0
متوسط عملکرد
شیمیایی
309
86/1065
07/719
زراعی
58
17/905
06/637
درآمد سالانه برنجکاری
شیمیایی
309
15/6575728
45/4092092
زراعی
58
89/5603275
92/4089966
4-4- مقایسه هزینههای کنترل شیمیایی با کنترل زراعی
به منظور مقایسه هزینههای کنترل شیمیایی با کنترل زراعی در ابتدا به محاسبه هزینه کنترل زراعی در یک سال پرداخته میشود (جدول 4-19).
جدول 4-19. محاسبه هزینههای کنترل شیمیایی و زراعی
روش
شخم
کود ازته
کود پتاس
علف کش سموم شیمیایی
جمع کل
کنترل زراعی
کنترل شیمیایی
826100
826100
266910
266910
160042
160042
160539 0
160539 277900
1413591
1691491
چنانچه ملاحظه میشود هزینه کنترل شیمیایی در یک ‌دوره نسبت به هزینه کنترل زراعی ‌در یک دوره بالاتر است.
ذکر این نکته ضروری است که این محاسبات با درنظر گرفتن دو فرض زیر صورت گرفته است:
1- میزان خسارتی که توسط بیماری به واسطه عدم کنترل زراعی و نیز شیمیایی به محصول وارد میشود یکسان در نظر گرفته شده است، چون تحقیقاتی در این خصوص صورت نگرفته است.
2- روشهای شیمیایی و زراعی به یک میزان بیماری را کنترل میکنند.
با توجه به نتیجه آزمون t ، نسبت درآمد به هزینه در دو گروه شالیکاران شیمیایی و زراعی اختلاف معناداری با یکدیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *