No category

منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، نفوذپذیری، توزیع فراوانی

ر مرحله
کمتر از 100000
59
25/17
25/17
میانگین: 58/277900
500000-1000001
277
99/80
25/98
انحراف استاندارد: 6/157906
بیشتر از 2000000
6
75/1
100
واریانس: 1010*49/2
کمینه: 10000
بیشینه: 1000000
منبع: یافتههای تحقیق
ادامه جدول 4-5. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل شیمیایی بلاست برنج
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
تأثیر سم بر کنترل بلاست برنج
مؤثر
342
5/85
5/85
نما: مؤثر
غیرمؤثر
5/85
بیپاسخ
58
3/66
100
پیشنهاد سمپاشی به سایر کشاورزان
بله
240
60
60
نما: پیشنهاد سمپاشی
خیر
160
40
100
مرحله کشت و کار برنج هنگام استفاده از سم
خزانه
1
3/0
3/0
نما: پنجه – خوشه
پنجه زنی
19
8/4
1/5
خوشه
82
5/20
6/25
نوع سم
پنجه – خوشه
بی پاسخ
مایع
پودر
بی پاسخ
240
58
52
71
244
0/60
5/14
1/14
4/19
6/66
6/85
100
1/42
100
100
نما: پودر
استفاده از دادههای هواشناسی
بله
26
5/6
5/6
نما: استفاده میشود
خیر
7
8/1
3/8
بی پاسخ
367
8/91
100
پیشآگاهی
بله
21
3/5
3/5
نما: استفاده میشود
خیر
12
0/3
3/8
بی پاسخ
367
8/91
100
4-2-4-2- دانش کنترل زراعی بلاست برنج
جهت بررسی دانش کشاورزان در زمینه کنترل زراعی بلاست برنج 16 گویه طراحی گردید. نیمی از پاسخگویان (5/45 %) در مورد روش زراعی اطلاع داشته و نیمی دیگر اطلاع نداشتند. بیشترین فراوانی مرحله کنترل زراعی مربوط به پس از برداشت (5/34) و کمترین آن مربوط برداشت (0%) بود. در مورد روش زراعی بیشترین فراوانی مربوط به از بین بردن علفهای هرز روی مرزها (5/39%) و کمترین آن مربوط به سوزاندن بقایای کاه برنج (4%) بود. بیشترین فراوانی مربوط به تعداد دفعات شخم، دو بار (68%) و کمترین آن، سه بار شخم با فراوانی 3/0 % بود. بیشترین فراوانی هزینه شخم مربط به طبقه کمتر از 500000 تومان (48/48%) و کمترین آن مربوط به طبقه بین 500001 تا 1000000 تومان و برابر 24% بود. 5/79، پاسخگویان از کود ازته استفاده کرده و به طور میانگین 357/167 کیلوگرم کود ازته در هکتار مصرف میشود. بیشترین فراوانی مربوط به هزینه کود ازت در هکتار 7/77، و بین 100001 تا 500000 تومان و کمترین فراوانی (6/1%) بیش از 500000 تومان بود.
303 نفر از پاسخگویان با فراوانی 8/75 درصد افزایش بیماری بر اثر مصرف کود ازته و 86 نفر ( فراوانی6/21%) کاهش میزان بیماری را انتخاب کردند. 121 نفر از پاسخگویان با فراوانی 3/305 استفاده از کود پتاس و 234 نفر با فراوانی 5/58% عدم استفاده از کود پتاس را انتخاب کردند. میانگین مصرف کود پتاس در هکتار 4/91 کیلوگرم و بیشترین فراوانی در طبقه کمتر از 100 کیلوگرم ( 5/79%) قرار داشت. بیشترین فراوانی مربوط به هزینه کود پتاس 6/49 درصد ( کمتر از 100000 تومان) و کمترین فراوانی 7/19 درصد ( بیش از 200000 تومان) بود. بیشترین فراوانی مصرف علفکش 5/88 % و کمترین فراوانی 3/3% عدم مصرف علفکش بود. بیشترین فراوانی مقدار مصرف علفکش7/49 درصد و کمتر از 1 کیلوگرم و کمترین آن 7/1 درصد و بیش از 3 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین فراوانی هزینه استفاده از علفکش 3/52 درصد و در طبقه بین 100001 تا 200000 و کمترین آن 4/16 درصد و بیش از 200000 تومان بود ( جدول 4-6).
جدول 4-6. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل زراعی بلاست برنج
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
اطلاع از روش های زراعی
بله
182
5/45
5/45
خیر
182
5/45
91
بی پاسخ
3
0/9
100
انتخاب مرحله کنترل زراعی
کاشت
داشت و نگهداری
37
7
3/9
8/1
3/9
1/11
نما: پس از برداشت
پس از برداشت
138
5/34
6/45
برداشت
6/45
روش کنترل زراعی
بی پاسخ
218
5/54
100
شخم پاییزه
بله
125
3/31
3/13
خیر
57
3/14
5/45
بی پاسخ
218
5/54
100
شخم بهاره
بله
124
0/31
0/31
خیر
بی پاسخ
54
222
5/13
5/55
5/44
100
استفاده از کود ازته
بله
خیر
بی پاسخ
81
97
222
3/20
3/24
5/55
3/20
5/44
100
ادامه جدول 4- 6. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل زراعی بلاست برنج
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
استفاده از کود پتاسه
بله
90 5/22
5/22
خیر
80 20
5/44
بی پاسخ
222 5/55
100
علف هرز
بله
خیر
158
20
5/39
5
5/39
5/44
بی پاسخ
222
5/55
100
دفن
بله
خیر
بی پاسخ
83
95
222
8/20
8/23
5/55
8 /20
5/44
100
سوزاندن
بله
خیر
بی پاسخ
16
162
222
0/4
5/40
5/55
0/4
5/44
100
تعداد دفعات شخم
هزینه شخم
1 بار
2 بار
3 بار و بیشتر
بی پاسخ
90
272
1
37
5/22
0/68
3/0
3/9
5/22
5/90
8/90
100
کمتر از 500000
1000000-500001
بیشتر از 1000000
174
86
99
47/48
24
57/27
47/48
4/72
100
میانگین: 28/826100
انحراف استاندارد: 6/793486
واریانس: 1011*3/6
کمینه: 130000
بیشینه: 6000000
منبع: یافته های تحقیق
ادامه جدول 4-6. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل زراعی بلاست برنج (کود ازت و پتاس)
ویژگی طیقه/ سطح فراوانی در صد در صد تجمعی سایر مشخصه های آماری
بله 318 5/79 5/79
کود ازته خیر 49 3/12 8/91 نما: استفاده از کود ازته
بی پاسخ
33
3/8
100
مقدار کود ازته
میانگین: 357/167
انحراف استاندارد: 2/116
واریانس: 7/13491
کمینه: 50
بیشینه: 1000
میانگین: 28/266910
انحراف استاندارد: 7/151312
واریانس: 1010*3/2
کمینه: 70000
بیشینه: 800000
کمتر از100
127
44/40
44/40
300-101
174
41/55
85/95
بیشتر از300
13
14/4
100
هزینه استفاده از ازته
کمتر از100000
500000 -100001
بیشتر از 500000
65
244
5
7/20
7/77
6/1
7/20
4/98
100
تاثیر کود ازته
کاهش
افزایش
بی پاسخ
استفاده از کود پتاس بله
خیر
بی پاسخ
11
303
86
121
234
45
8/2
8/75
6/21
3/30
5/58
3/11
8/2 نما: افزایش می یابد
6/78
100
3/30
8/61
100
ادامه جدول 4-6. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل زراعی بلاست برنج (کود پتاس)
ویژگی طبقه فراوانی در صد در صد تجمعی
سایر مشخصه ها
مقدار کود پتاسه
کمتر از 100 93 5/ 79 5/79
بیشتر از 100 24 5/20 100
هزینه استفاده از پتاس
کمتر از 100000 58 6/ 49 6/49
200000 -100001 36 30.8 4/80
میانگین 4/91
انحراف استاندارد:6/96
واریانس: 4/9340
کمینه: 20
میانگین: 7/160042
انحراف استاندارد: 9/153805
واریانس: 1010*3/2
کمینه: 55000
بیشینه: 1370000
بیشتر از 200000
23
7/19
100
تاثیر کود پتاس
کاهش
124
31
31
افزایش
31
بی پاسخ
276
69
100
منبع : یافته های تحقیق
ادامه جدول .4-6. توزیع فراوانی شالیکاران بر اساس دانش کنترل زراعی آفت بلاست برنج (مصرف علفکش)
ویژگی
طبقه/ سطح
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
علف کش
بله
354
5/88
5/88
خیر
13
3/3
8/91
بی پاسخ
33
3/8
100
مقدار علف کش
میانگین: 65/1
کمتر از 1
176
7/49
7/49
انحراف استاندارد: 93/0
3- 1
172
6/48
3/98
واریانس: 86/0
کمینه: 5/0
بیش از 3
6
7/1
100
بیشینه: 6
هزینه استفاده از علف کش
کمتر از 100000
111
4/31
4/31
میانگین: 5/160539
200000-100001
185
3/52
7/83
انحراف استاندارد: 2/78786
بیشتر از 200000
58
4/16
100
واریانس: 109*2/6
کمینه: 40000
بیشینه: 500000
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-5- نفوذپذیری اجتماعی
به منظور بررسی نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران، 4 گویه طرح گردید که به ترتیب اولویت در جدول (4-7) ذکر شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که از 367 کشاورز مورد مطالعه از لحاظ نفوذپذیری اجتماعی، بیشتر افراد (62 درصد، 226n=) در گروه افراد با نفوذپذیری اجتماعی عالی بودند (جدول 4-8).
جدول 4-7. میزان نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران بهترتیب اهمیت موضوع (367n= )
متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
ماکزیمم
مینیمم
نفوذپذیری اجتماعی
367
4/12
4/18
3/4
16
جدول 4-8 . توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی(367n= )
نفوذپذیری اجتماعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ضعیف
27
4/7
4/7
متوسط
57
5/15
9/22
خوب
57
5/15
3/38
عالی
226
8/61
100
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-6- مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی شالیکاران، با 3 گویه بررسی شد که بهترتیب اولویت در جدول (4-9) ذکر شده است.
یافتههای پژوهش نشان داد که از 367 شالیکار مورد مطالعه از لحاظ مشارکت اجتماعی، بیشتر افراد (76 درصد، 280n=) در گروه افراد با مشارکت اجتماعی خوب بودند (جدول 4-10).
جدول 4-9. میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (367n= )
متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
انحرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *