No category

دانلود پایان نامه درمورد تجزیه واریانس

نظر میزان کربوهیدراتهای محلول نیز ژنوتیپ ۷۷۴p15 برتر از سایر ژنوتیپها بود. بیشترین میزان پروتئین نیز در ژنوتیپ ۳۰۱p1 مشاهده گردید. از سوی دیگر ژنوتیپهای ۷۷۴p7 و ۲۴۰p15 به ترتیب دارای AFD و میزان خاکستری در مقایسه با سایر ژنوتیپها بودند (جدول ۴-۳). بنابراین با توجه به نتایج حاصله از این مقایسهها میتوان از ژنوتیپهای برتر از نظر هر صفت به عنوان والدین در برنامههای اصلاحی استفاده نماید.

جدول ۴-۱- خلاصه تجزیه واریانس مرکب بین برداشت یک چین و دو چین برای صفات اندازه گیری شده در ۱۷ ژنوتیپ آگروپایرون النگاتوم در منطقه دماوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *