دانلود پایان نامه

نظر میزان کربوهیدراتهای محلول نیز ژنوتیپ ۷۷۴p15 برتر از سایر ژنوتیپها بود. بیشترین میزان پروتئین نیز در ژنوتیپ ۳۰۱p1 مشاهده گردید. از سوی دیگر ژنوتیپهای ۷۷۴p7 و ۲۴۰p15 به ترتیب دارای AFD و میزان خاکستری در مقایسه با سایر ژنوتیپها بودند (جدول ۴-۳). بنابراین با توجه به نتایج حاصله از این مقایسهها میتوان از ژنوتیپهای برتر از نظر هر صفت به عنوان والدین در برنامههای اصلاحی استفاده نماید.

جدول ۴-۱- خلاصه تجزیه واریانس مرکب بین برداشت یک چین و دو چین برای صفات اندازه گیری شده در ۱۷ ژنوتیپ آگروپایرون النگاتوم در منطقه دماوند

Leave a Comment