No category

منابع و ماخذ پایان نامه استان مازندران، توجیه اقتصادی، جهاد کشاورزی

ی بلاست ندارند لازم است در این زمینه آموزشهای کافی در اختیار زارعین قرار داده شود.
– با توجه به توجیه اقتصادی گسترش روشهای کنترل زراعی به عنوان جانشینی برای کنترل شیمیایی، ترویج، نظارت و هدایت استفاده از فناوری مبارزه زراعی باید به صورت مستمر توسط مسئولان ترویج در مراکز خدمات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی اجرا گردد.
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
– مطالعه حاضر در محدوده شهرستان لنگرود انجام شده است پیشنهاد میشود که چنین تحقیقاتی بر روی سایر استانهای برنجخیز کشور که مشکل بلاست برنج را دارند، خصوصاً استان مازندران، انجام گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شود.
– بررسی پیامدهای زیستمحیطی استفاده از سموم شیمیایی بلاست برنج در استان گیلان.
– به محققان توصیه میشود به بررسی تحلیلی چالشها و تنگناهای توسعه کنترل بیولوژیک در مدیریت کنترل بیماری بلاست برنج بپردازند.
– ار آنجایی که این پژوهش در یک مقطع زمانی انجام گرفته است. محاسبه ارزش فعلی خالص، نرخ بازدهی سرمایهگذاری، شاخص سودآوری و مقایسه دو گروه زارعین از این طریق امکانپذیر نبوده بنابراین توصیه میگردد این پژوهش طی چند فصل زراعی انجام یافته و اثر دورههای زمانی بر پروژه محاسبه گردد.
– همچنین توصیه میگردد میزان خسارت ناشی از بیماری طی چند سال در مزارعی که از کنترل شیمیایی استفاده میشود و مزارعی که از کنترل زراعی استفاده میشود محاسبه و از نظر اقتصادی با هم مقایسه گردند.
– با توجه به اهمیت کنترل بیولوژیک پیشنهاد میگردد در مناطقی که از این روش استفاده میشود، مقایسهای بین روش کنترل بیولوژیک و دو روش کنترل زراعی و شیمیایی از نظر اقتصادی انجام گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *